Romance I たこ

#9C9G99GGR

12

4 425

5 434

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 6 Thang 4 Thân thiện 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord