doido

#9C0YGJC0G

10

4 197

4 691

Không có hội

Skeletons Cấp 7 660/200 Ice Spirit Cấp 6 744/100 Goblins Cấp 8 382/400 Spear Goblins Cấp 8 578/400 Zap Cấp 8 525/400 Bats Cấp 8 642/400 Fire Spirits Cấp 7 404/200 Giant Snowball Cấp 8 481/400 Archers Cấp 8 897/400 Arrows Cấp 8 865/400 Knight Cấp 9 996/800 Minion Cấp 9 245/800 Bomber Cấp 9 68/800 Cannon Cấp 7 749/200 Skeleton Barrel Cấp 7 1208/200 Goblin Gang Cấp 8 323/400 Firecracker   Royal Delivery   Mortar Cấp 6 752/100 Skeleton Dragons   Tesla Cấp 6 500/100 Barbarians Cấp 8 703/400 Minion Horde Cấp 8 642/400 Rascals Cấp 8 549/400 Royal Giant Cấp 8 411/400 Elite Barbarians Cấp 8 531/400 Royal Recruits Cấp 7 853/200 Heal Spirit Cấp 8 41/100 Ice Golem Cấp 7 104/50 Tombstone Cấp 6 160/20 Mega Minion Cấp 9 56/200 Dart Goblin Cấp 8 89/100 Earthquake Cấp 6 49/20 Elixir Golem Cấp 3 2/2 Fireball Cấp 8 104/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 192/400 Musketeer Cấp 9 28/200 Hog Rider Cấp 10 2/400 Valkyrie Cấp 10 55/400 Battle Ram Cấp 10 81/400 Furnace Cấp 7 112/50 Flying Machine Cấp 8 128/100 Bomb Tower Cấp 7 98/50 Zappies Cấp 6 84/20 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 8 58/100 Giant Cấp 9 27/200 Goblin Hut Cấp 8 131/100 Inferno Tower Cấp 8 149/100 Wizard Cấp 9 163/200 Royal Hogs Cấp 7 90/50 Rocket Cấp 8 81/100 Elixir Collector Cấp 7 86/50 Barbarian Hut Cấp 8 111/100 Three Musketeers Cấp 6 111/20 Mirror Cấp 7 26/4 Wall Breakers Cấp 9 5/20 Barbarian Barrel Cấp 8 1/10 Rage Cấp 8 2/10 Skeleton Army Cấp 10 20/50 Goblin Barrel Cấp 8 17/10 Tornado Cấp 7 5/4 Guards Cấp 10 32/50 Clone Cấp 10 10/50 Baby Dragon Cấp 9 10/20 Hunter Cấp 9 11/20 Poison Cấp 7 15/4 Dark Prince Cấp 9 1/20 Freeze Cấp 8 7/10 Prince Cấp 9 1/20 Witch Cấp 8 10/10 Balloon Cấp 10 8/50 Bowler Cấp 10 1/50 Cannon Cart Cấp 7 6/4 Electro Dragon Cấp 7 15/4 Executioner Cấp 6 1/2 Giant Skeleton Cấp 10 2/50 Lightning Cấp 9 5/20 X-Bow Cấp 8 4/10 Goblin Giant Cấp 7 6/4 P.E.K.K.A Cấp 9 1/20 Golem Cấp 9 10/20 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 9 1/2 Princess Cấp 9 1/2 Ice Wizard   Bandit Cấp 10 0/4 Fisherman Cấp 10 0/4 Royal Ghost Cấp 10 0/4 Magic Archer Cấp 10 1/4 Night Witch   Inferno Dragon   Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard   Sparky   Lava Hound Cấp 9 1/2 Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (11/99)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (7/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (35/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
382/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
204/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
323/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
200/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
41/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
54/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
90/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
89/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
20/20
29/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
62/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
48/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
14/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
58/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
40/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
81/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 19Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
36/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
41/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (10/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
7 9 10
6 9 10
8 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
7 8 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
7 9 10
7 9 10
8 10
6 9 10
6 8 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
7 9 10
8 10
7 8 10
6 8 10
9 10
8 10
6 7 10
3 4 10
8 9 10
10
9 10
10
10
10
7 8 10
8 9 10
7 8 10
6 8 10
8 10
9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
7 8 10
8 10
7 8 10
8 9 10
6 8 10
7 9 10
9 10
8 10
8 10
10
8 9 10
7 8 10
10
10
9 10
9 10
7 9 10
9 10
8 10
9 10
8 9 10
10
10
7 8 10
7 9 10
6 10
10
9 10
8 10
7 8 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
10
10
10
10
9 10
9 10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord