teo flores gonz

#98RU8CPYJ

12

5 644

6 005

BOLIVIA PRO

Co-leader

Skeletons Cấp 11 5634/2000 Ice Spirit Cấp 11 5884/2000 Goblins Cấp 5 8849/50 Spear Goblins Cấp 7 7516/200 Zap Bats Cấp 8 7762/400 Fire Spirits Cấp 7 7705/200 Giant Snowball Cấp 6 7836/100 Archers Cấp 9 7519/800 Arrows Knight Cấp 10 8000/1000 Minion Cấp 9 6711/800 Bomber Cấp 9 8800/800 Cannon Cấp 11 5795/2000 Skeleton Barrel Cấp 5 8171/50 Goblin Gang Firecracker Cấp 7 1592/200 Royal Delivery Cấp 1 2606/2 Mortar Cấp 5 7516/50 Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Cấp 6 7731/100 Royal Giant Elite Barbarians Cấp 12 5000/5000 Royal Recruits Cấp 6 7862/100 Heal Spirit Cấp 4 1469/4 Ice Golem Cấp 11 768/800 Tombstone Cấp 10 1159/400 Mega Minion Cấp 10 1376/400 Dart Goblin Cấp 6 1043/20 Earthquake Cấp 5 918/10 Elixir Golem Cấp 5 566/10 Fireball Cấp 12 394/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 739/1000 Musketeer Cấp 11 1174/800 Hog Rider Valkyrie Battle Ram Cấp 6 1386/20 Furnace Cấp 10 1226/400 Flying Machine Cấp 5 1410/10 Bomb Tower Cấp 6 1666/20 Zappies Cấp 7 1391/50 Battle Healer Cấp 7 551/50 Goblin Cage Cấp 5 1239/10 Giant Cấp 11 395/800 Goblin Hut Cấp 7 1389/50 Inferno Tower Cấp 11 1074/800 Wizard Cấp 12 315/1000 Royal Hogs Cấp 6 1435/20 Rocket Elixir Collector Cấp 8 1534/100 Barbarian Hut Cấp 6 1556/20 Three Musketeers Cấp 9 1240/200 Mirror Cấp 11 30/100 Wall Breakers Cấp 6 131/2 Barbarian Barrel Cấp 7 92/4 Rage Cấp 9 118/20 Skeleton Army Cấp 12 118/200 Goblin Barrel Cấp 9 24/20 Tornado Cấp 10 100/50 Guards Cấp 10 104/50 Clone Cấp 9 124/20 Baby Dragon Cấp 10 193/50 Hunter Cấp 7 134/4 Poison Cấp 11 39/100 Dark Prince Cấp 9 154/20 Freeze Cấp 10 169/50 Prince Cấp 11 49/100 Witch Balloon Cấp 12 143/200 Bowler Cấp 6 113/2 Cannon Cart Cấp 6 76/2 Electro Dragon Cấp 6 102/2 Executioner Cấp 12 141/200 Giant Skeleton Cấp 10 81/50 Lightning Cấp 12 26/200 X-Bow Cấp 8 62/10 Goblin Giant Cấp 7 114/4 P.E.K.K.A Golem Cấp 10 98/50 The Log Cấp 10 1/4 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 10 1/4 Ice Wizard Cấp 9 7/2 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman Cấp 9 7/2 Royal Ghost Cấp 10 3/4 Magic Archer Cấp 9 2/2 Night Witch Cấp 9 3/2 Inferno Dragon Cấp 9 3/2 Lumberjack Cấp 10 4/4 Electro Wizard Cấp 11 0/10 Ram Rider Cấp 11 11/10 Graveyard Cấp 9 5/2 Sparky Cấp 11 9/10 Lava Hound Cấp 12 4/20 Mega Knight Cấp 12 6/20

Tiêu chuẩn giải đấu (65/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14

Đường đến tối đa (12/98)

9 10 11 12 13
2000/2000
3634/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1366Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
3884/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1116Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4649/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3316/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1684Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3562/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1438Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3505/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1495Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3636/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1364Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3719/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1281Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
2911/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2089Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
3795/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1205Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3971/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1029Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
392/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7608Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
1000/1000
406/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6594Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3316/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1684Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3531/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1469Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3662/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1338Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
200/200
400/400
769/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1031Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
768/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1032Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
400/400
759/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1041Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
400/400
800/800
176/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 824Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
100/100
200/200
400/400
343/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1457Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
400/400
218/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1582Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
100/100
200/200
266/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1934Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
394/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 606Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
739/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
374/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 626Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
100/100
200/200
400/400
686/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1114Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
800/800
26/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 974Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
100/100
200/200
400/400
710/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1090Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
166/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 834Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
100/100
200/200
400/400
691/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1109Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
400/400
539/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1261Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
395/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1405Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
100/100
200/200
400/400
689/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1111Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
800/800
274/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 726Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
315/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 685Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
100/100
200/200
400/400
735/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1065Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
34/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 966Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
56/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 944Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
200/200
400/400
640/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1160Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
118/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
100/100
43/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
10/10
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
143/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
141/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
26/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
11 12
5 12
7 12
12 13
8 12
7 12
6 12
9 12
12 13
10 12 13
9 12
9 12 13
11 12
5 12
12 13
7 10 12
1 11 12
5 12
12 13
12 13
12 13
6 12
12 13
12 13
6 12
4 11 12
11 12
10 11 12
10 12
6 11 12
5 11 12
5 10 12
12
12
11 12
12 13
12 13
6 11 12
10 12
5 11 12
6 12
7 11 12
7 10 12
5 11 12
11 12
7 11 12
11 12
12
6 11 12
12 13
8 12
6 11 12
9 11 12
11 12
6 11 12
7 11 12
9 11 12
12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
10 12
7 11 12
11 12
9 11 12
10 12
11 12
12 13
12
6 11 12
6 10 12
6 11 12
12
10 11 12
12
8 10 12
7 11 12
12 13
10 11 12
10 12
10 12
10 12
9 11 12
10 12
9 11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
11 12
11 12
9 10 12
11 12
12
12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord