Gkabeça

#90QPCG0R8

12

5 406

5 907

CLASH WIZADS

Co-leader

Skeletons Cấp 10 4137/1000 Ice Spirit Cấp 10 5131/1000 Goblins Cấp 7 4930/200 Spear Goblins Cấp 9 5582/800 Zap Bats Cấp 9 4066/800 Fire Spirits Cấp 10 3511/1000 Giant Snowball Cấp 7 4842/200 Archers Arrows Cấp 8 5040/400 Knight Minion Cấp 9 3246/800 Bomber Cấp 12 1266/5000 Cannon Cấp 5 5332/50 Skeleton Barrel Cấp 5 5856/50 Goblin Gang Cấp 9 3969/800 Firecracker Cấp 8 1816/400 Royal Delivery Cấp 9 1654/800 Mortar Cấp 10 4181/1000 Tesla Cấp 6 4610/100 Barbarians Cấp 7 4744/200 Minion Horde Cấp 9 4528/800 Rascals Cấp 9 3897/800 Royal Giant Cấp 11 2408/2000 Elite Barbarians Cấp 11 2329/2000 Royal Recruits Cấp 4 4173/20 Heal Spirit Cấp 6 1190/20 Ice Golem Cấp 9 859/200 Tombstone Cấp 9 856/200 Mega Minion Dart Goblin Cấp 10 628/400 Earthquake Cấp 10 366/400 Elixir Golem Cấp 10 28/400 Fireball Cấp 9 845/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 266/400 Musketeer Cấp 9 393/200 Hog Rider Cấp 10 300/400 Valkyrie Cấp 10 144/400 Battle Ram Cấp 12 551/1000 Furnace Cấp 11 233/800 Flying Machine Cấp 7 906/50 Bomb Tower Cấp 10 586/400 Zappies Cấp 6 846/20 Battle Healer Cấp 10 271/400 Goblin Cage Cấp 7 622/50 Giant Cấp 10 364/400 Goblin Hut Cấp 6 806/20 Inferno Tower Cấp 9 891/200 Wizard Cấp 10 159/400 Royal Hogs Cấp 9 707/200 Rocket Cấp 9 876/200 Elixir Collector Barbarian Hut Cấp 8 904/100 Three Musketeers Cấp 10 796/400 Mirror Cấp 6 66/2 Wall Breakers Cấp 6 88/2 Barbarian Barrel Cấp 10 42/50 Rage Skeleton Army Cấp 9 9/20 Goblin Barrel Cấp 10 75/50 Tornado Cấp 10 19/50 Guards Cấp 7 55/4 Clone Cấp 8 95/10 Baby Dragon Cấp 11 1/100 Hunter Cấp 10 71/50 Poison Cấp 11 16/100 Dark Prince Cấp 11 28/100 Freeze Cấp 10 57/50 Prince Cấp 10 7/50 Witch Cấp 10 11/50 Balloon Cấp 10 28/50 Bowler Cấp 11 35/100 Cannon Cart Cấp 6 73/2 Electro Dragon Cấp 11 0/100 Executioner Cấp 10 29/50 Giant Skeleton Cấp 9 27/20 Lightning Cấp 7 83/4 X-Bow Cấp 8 78/10 Goblin Giant Cấp 6 80/2 P.E.K.K.A Cấp 12 30/200 Golem The Log Cấp 10 1/4 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 12 11/20 Ice Wizard Cấp 10 2/4 Bandit Cấp 11 0/10 Fisherman Cấp 10 2/4 Royal Ghost Cấp 11 4/10 Magic Archer Cấp 10 2/4 Night Witch Cấp 10 2/4 Inferno Dragon Cấp 10 1/4 Lumberjack Cấp 10 1/4 Electro Wizard Cấp 11 0/10 Ram Rider Cấp 10 3/4 Graveyard Cấp 11 1/10 Sparky Cấp 10 0/4 Lava Hound Cấp 9 3/2 Mega Knight Cấp 9 4/2

Tiêu chuẩn giải đấu (75/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (7/98)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
1137/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3863Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
2131/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2869Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
730/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4270Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1782/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3218Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
266/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4734Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
511/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4489Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
642/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4358Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
840/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4160Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
1446/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5554Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1266/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3734Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1132/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3868Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1656/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3344Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
169/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4831Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
616/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7384Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
854/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7146Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1000/1000
2000/2000
1181/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3819Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
410/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4590Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
544/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4456Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
728/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4272Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
97/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4903Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
408/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4592Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
329/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4671Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1973/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 5027Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
100/100
200/200
400/400
490/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1310Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
400/400
259/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1541Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
400/400
256/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1544Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
400/400
228/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1572Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
366/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1834Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
28/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2172Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
400/400
245/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1555Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
266/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1934Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
193/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2007Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
300/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1900Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
144/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2056Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
551/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 449Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
233/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1567Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
400/400
206/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1594Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
186/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1614Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
146/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1654Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
271/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1929Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
322/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1878Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
364/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1836Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
400/400
106/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1694Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
291/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1509Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
159/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2041Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
200/200
400/400
107/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1693Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
276/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1524Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
100/100
200/200
400/400
204/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1596Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
396/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1404Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
30/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
10 12
7 12
9 12
12 13
9 12
10 12
7 12
12 13
8 12
12 13
9 11 12
12
5 12
5 12
9 12
8 10 12
9 10 12
10 12
6 12
7 12
9 12
9 12
11 12
11 12
4 11 12
6 11 12
9 11 12
9 11 12
12 13
10 11 12
10 12
10 12
9 11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
12
11 12
7 11 12
10 11 12
6 11 12
10 12
7 10 12
10 12
6 11 12
9 11 12
10 12
9 11 12
9 11 12
12 13
8 11 12
10 11 12
6 10 12
6 11 12
10 12
12 13
9 12
10 11 12
10 12
7 10 12
8 11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
6 10 12
11 12
10 12
9 10 12
7 10 12
8 10 12
6 10 12
12
12 13
10 12
10 12
12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord