KD

#8YYG2099

13

4 050

5 970

Không có hội

Skeletons Cấp 10 7511/1000 Ice Spirit Cấp 11 7000/2000 Goblins Cấp 12 5000/5000 Spear Goblins Cấp 12 5000/5000 Zap Bats Cấp 12 5000/5000 Fire Spirits Cấp 9 8800/800 Giant Snowball Cấp 2 7771/4 Archers Arrows Cấp 12 5000/5000 Knight Cấp 9 8800/800 Minion Cấp 12 5000/5000 Bomber Cấp 12 5000/5000 Cannon Cấp 10 8000/1000 Skeleton Barrel Goblin Gang Cấp 12 5000/5000 Firecracker   Royal Delivery   Mortar Cấp 5 9550/50 Tesla Cấp 6 9500/100 Barbarians Cấp 10 8000/1000 Minion Horde Cấp 10 8000/1000 Rascals Cấp 12 4992/5000 Royal Giant Cấp 9 8591/800 Elite Barbarians Cấp 6 9500/100 Royal Recruits Cấp 2 7943/4 Heal Spirit Cấp 4 2032/4 Ice Golem Cấp 4 1639/4 Tombstone Cấp 9 1967/200 Mega Minion Cấp 12 721/1000 Dart Goblin Cấp 12 302/1000 Earthquake Cấp 12 230/1000 Elixir Golem   Fireball Cấp 12 409/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 1000/1000 Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Cấp 12 681/1000 Furnace Cấp 5 1449/10 Flying Machine Cấp 12 525/1000 Bomb Tower Cấp 5 2129/10 Zappies Battle Healer   Goblin Cage Cấp 3 411/2 Giant Cấp 12 955/1000 Goblin Hut Cấp 9 1823/200 Inferno Tower Cấp 10 1224/400 Wizard Cấp 8 1755/100 Royal Hogs Cấp 3 1605/2 Rocket Cấp 9 1508/200 Elixir Collector Cấp 9 1899/200 Barbarian Hut Cấp 6 2239/20 Three Musketeers Cấp 6 1520/20 Mirror Wall Breakers Cấp 6 50/2 Barbarian Barrel Cấp 8 98/10 Rage Cấp 7 214/4 Skeleton Army Cấp 7 140/4 Goblin Barrel Cấp 11 14/100 Tornado Cấp 11 81/100 Guards Cấp 8 145/10 Clone Cấp 9 207/20 Baby Dragon Hunter Cấp 11 103/100 Poison Dark Prince Cấp 7 237/4 Freeze Cấp 10 222/50 Prince Cấp 12 37/200 Witch Cấp 10 155/50 Balloon Cấp 7 80/4 Bowler Cấp 6 182/2 Cannon Cart Cấp 12 140/200 Electro Dragon Cấp 11 44/100 Executioner Cấp 11 110/100 Giant Skeleton Cấp 7 244/4 Lightning Cấp 9 121/20 X-Bow Cấp 6 205/2 Goblin Giant Cấp 11 64/100 P.E.K.K.A Cấp 8 85/10 Golem Cấp 6 160/2 The Log Cấp 10 2/4 Miner Cấp 11 2/10 Princess Ice Wizard Cấp 11 4/10 Bandit Fisherman Cấp 10 1/4 Royal Ghost Cấp 11 6/10 Magic Archer Cấp 11 1/10 Night Witch Cấp 11 2/10 Inferno Dragon Cấp 9 8/2 Lumberjack Cấp 11 1/10 Electro Wizard Cấp 12 3/20 Ram Rider Cấp 10 0/4 Graveyard Cấp 9 2/2 Sparky Cấp 9 14/2 Lava Hound Cấp 9 5/2 Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (4/98)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (68/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 22
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (12/98)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4511/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 489Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3571/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 1429Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4791/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3743/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 1257Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
532/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 468Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
139/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 861Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
200/200
400/400
800/800
567/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 433Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
721/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
302/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 698Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
230/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 770Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
409/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 591Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
681/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
100/100
200/200
400/400
749/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1051Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
525/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 475Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
629/1000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 371Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
100/100
200/200
111/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2089Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
955/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 45Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
400/400
800/800
423/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 577Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
24/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 976Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
255/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 745Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
105/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 895Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
200/200
400/400
800/800
108/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 892Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
200/200
400/400
800/800
499/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 501Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
739/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
20/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 980Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
10/10
20/20
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
10/10
20/20
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
100/100
37/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
57/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
50/50
100/100
72/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
37/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
140/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
64/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
11 13
12 13
12 13
13
12 13
9 13
2 12 13
13
12 13
9 13
12 13
12 13
10 13
13
12 13
5 13
6 13
10 13
10 13
12 13
9 12 13
6 13
2 12 13
4 12 13
4 12 13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
13
12 13
5 11 13
12 13
5 12 13
13
3 10 13
12 13
9 12 13
10 12 13
8 12 13
3 12 13
9 12 13
9 12 13
6 12 13
6 11 13
13
6 10 13
8 11 13
7 12 13
7 11 13
11 13
11 13
8 11 13
9 12 13
13
11 12 13
13
7 12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
7 10 13
6 11 13
12 13
11 13
11 12 13
7 12 13
9 11 13
6 12 13
11 13
8 11 13
6 11 13
10 13
11 13
13
11 13
13
10 13
11 13
11 13
11 13
9 11 13
11 13
12 13
10 13
9 10 13
9 11 13
9 10 13
9 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord