luis1043

#8VQLQ8J0P

12

4 502

5 415

Puerto Rico

Thành viên

Skeletons Cấp 6 6337/100 Ice Spirit Cấp 7 6462/200 Goblins Cấp 6 6054/100 Spear Goblins Cấp 10 6726/1000 Zap Bats Cấp 10 4468/1000 Fire Spirits Cấp 12 3708/5000 Giant Snowball Cấp 10 4283/1000 Archers Cấp 11 5180/2000 Arrows Cấp 11 3600/2000 Knight Cấp 11 4771/2000 Minion Bomber Cannon Cấp 9 5826/800 Skeleton Barrel Cấp 7 7255/200 Goblin Gang Cấp 10 5607/1000 Firecracker Cấp 10 1041/1000 Royal Delivery Cấp 7 1288/200 Mortar Cấp 11 3628/2000 Skeleton Dragons   Tesla Cấp 11 5797/2000 Barbarians Cấp 7 7166/200 Minion Horde Cấp 9 5418/800 Rascals Cấp 6 6496/100 Royal Giant Cấp 11 3985/2000 Elite Barbarians Cấp 11 3924/2000 Royal Recruits Cấp 6 6123/100 Heal Spirit Cấp 9 952/200 Ice Golem Cấp 9 1080/200 Tombstone Cấp 7 1116/50 Mega Minion Cấp 8 1128/100 Dart Goblin Cấp 11 733/800 Earthquake Cấp 7 757/50 Elixir Golem Cấp 9 268/200 Fireball Cấp 11 809/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 11 684/800 Musketeer Cấp 7 987/50 Hog Rider Cấp 11 644/800 Valkyrie Battle Ram Cấp 10 1095/400 Furnace Cấp 11 526/800 Flying Machine Cấp 7 1110/50 Bomb Tower Cấp 11 541/800 Zappies Cấp 10 865/400 Battle Healer Cấp 8 311/100 Goblin Cage Cấp 7 721/50 Giant Cấp 8 884/100 Goblin Hut Cấp 5 1141/10 Inferno Tower Cấp 11 520/800 Wizard Cấp 11 967/800 Royal Hogs Cấp 11 528/800 Rocket Cấp 11 469/800 Elixir Collector Cấp 6 956/20 Barbarian Hut Cấp 5 1214/10 Three Musketeers Cấp 6 1027/20 Mirror Cấp 12 90/200 Wall Breakers Cấp 8 80/10 Barbarian Barrel Cấp 12 76/200 Rage Cấp 10 155/50 Skeleton Army Cấp 10 59/50 Goblin Barrel Cấp 11 16/100 Tornado Cấp 12 37/200 Guards Cấp 10 8/50 Clone Cấp 11 50/100 Baby Dragon Cấp 12 6/200 Hunter Cấp 7 56/4 Poison Cấp 11 31/100 Dark Prince Cấp 7 61/4 Freeze Cấp 10 110/50 Prince Cấp 9 144/20 Witch Cấp 9 83/20 Balloon Cấp 10 75/50 Bowler Cấp 7 95/4 Cannon Cart Cấp 11 16/100 Electro Dragon Cấp 7 46/4 Executioner Cấp 10 63/50 Giant Skeleton Cấp 12 70/200 Lightning Cấp 7 70/4 X-Bow Cấp 7 52/4 Goblin Giant Cấp 8 80/10 P.E.K.K.A Cấp 8 10/10 Golem Cấp 8 74/10 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 3/4 Princess Cấp 10 5/4 Ice Wizard Cấp 9 3/2 Bandit Cấp 9 4/2 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 4/2 Magic Archer Cấp 11 0/10 Night Witch Cấp 10 1/4 Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack Cấp 11 4/10 Electro Wizard Cấp 10 3/4 Ram Rider Cấp 9 5/2 Graveyard Cấp 9 2/2 Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound Cấp 9 2/2 Mega Knight Cấp 12 8/20

Thẻ còn thiếu (1/99)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (68/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12

Đường đến tối đa (4/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2137/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2863Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2262/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2738Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1854/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3146Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
3726/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1274Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1000/1000
2000/2000
1468/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3532Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
3708/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1292Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1000/1000
2000/2000
1283/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3717Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
3180/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1820Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
1600/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3400Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
2771/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2229Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2026/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2974Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3055/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1945Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
2607/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2393Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
41/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6959Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
88/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7912Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
2000/2000
1628/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3372Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
3797/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1203Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2966/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2034Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1618/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3382Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2296/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2704Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
1985/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3015Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2000/2000
1924/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3076Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1923/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3077Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
200/200
400/400
352/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1448Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
200/200
400/400
480/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1320Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
416/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1384Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
100/100
200/200
400/400
428/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1372Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
733/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1067Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
100/100
200/200
400/400
57/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1743Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
200/200
68/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2132Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
800/800
9/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 991Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
684/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1116Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
400/400
287/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1513Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
644/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1156Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
695/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1105Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
526/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1274Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
100/100
200/200
400/400
410/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1390Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
541/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1259Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
465/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1335Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
100/100
200/200
11/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2189Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
400/400
21/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1779Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
400/400
184/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1616Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
441/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1359Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
520/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1280Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
800/800
167/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 833Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
528/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1272Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
469/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1331Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
256/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1544Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
400/400
514/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1286Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
100/100
200/200
400/400
327/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1473Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
90/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
76/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
37/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
6/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
7 12
6 12
10 12
12 13
10 12
12
10 12
11 12
11 12
11 12
12 13
12 13
9 12
7 12
10 12
10 11 12
7 9 12
11 12
11 12
7 12
9 12
6 12
11 12
11 12
6 12
9 11 12
9 11 12
7 11 12
8 11 12
11 12
7 11 12
9 10 12
11 12
11 12
7 11 12
11 12
12 13
10 11 12
11 12
7 11 12
11 12
10 11 12
8 10 12
7 10 12
8 11 12
5 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
6 11 12
5 11 12
6 11 12
12
8 11 12
12
10 12
10 11 12
11 12
12
10 12
11 12
12
7 10 12
11 12
7 10 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
7 11 12
11 12
7 10 12
10 11 12
12
7 10 12
7 10 12
8 11 12
8 9 12
8 10 12
10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
11 12
10 12
9 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord