joe®

#8VLCCLL9

13

4 366

5 521

AEK FC

Co-leader

Skeletons Cấp 9 7743/800 Ice Spirit Cấp 9 6582/800 Goblins Cấp 10 7168/1000 Spear Goblins Cấp 10 6727/1000 Zap Cấp 12 4858/5000 Bats Fire Spirits Cấp 10 5117/1000 Giant Snowball Cấp 8 5867/400 Archers Arrows Knight Cấp 9 4396/800 Minion Cấp 11 5247/2000 Bomber Cannon Cấp 9 6693/800 Skeleton Barrel Cấp 10 6072/1000 Goblin Gang Firecracker Cấp 6 251/100 Royal Delivery Cấp 9 1318/800 Mortar Cấp 9 6030/800 Skeleton Dragons Cấp 7 523/200 Tesla Cấp 9 6960/800 Barbarians Cấp 10 4825/1000 Minion Horde Rascals Cấp 11 4368/2000 Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Cấp 9 5654/800 Heal Spirit Cấp 8 1073/100 Ice Golem Cấp 9 741/200 Tombstone Mega Minion Cấp 10 716/400 Dart Goblin Cấp 10 793/400 Earthquake Cấp 5 379/10 Elixir Golem Cấp 12 178/1000 Fireball Cấp 10 438/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 588/400 Musketeer Cấp 12 870/1000 Hog Rider Cấp 11 24/800 Valkyrie Cấp 11 3/800 Battle Ram Cấp 8 1051/100 Furnace Cấp 11 804/800 Flying Machine Cấp 3 961/2 Bomb Tower Cấp 8 1365/100 Zappies Cấp 8 824/100 Battle Healer Cấp 8 184/100 Goblin Cage Cấp 9 280/200 Giant Cấp 11 1023/800 Goblin Hut Cấp 9 1183/200 Inferno Tower Cấp 10 978/400 Wizard Cấp 10 26/400 Royal Hogs Cấp 10 660/400 Rocket Cấp 10 580/400 Elixir Collector Cấp 9 890/200 Barbarian Hut Cấp 9 1150/200 Three Musketeers Cấp 9 1005/200 Mirror Cấp 10 68/50 Wall Breakers Cấp 6 54/2 Barbarian Barrel Cấp 8 87/10 Rage Cấp 9 43/20 Skeleton Army Cấp 9 0/20 Goblin Barrel Cấp 10 5/50 Tornado Cấp 9 66/20 Guards Cấp 9 89/20 Clone Cấp 9 109/20 Baby Dragon Cấp 10 63/50 Hunter Cấp 9 86/20 Poison Cấp 12 99/200 Dark Prince Cấp 9 40/20 Freeze Cấp 10 40/50 Prince Witch Cấp 10 53/50 Balloon Cấp 10 36/50 Bowler Cấp 9 96/20 Cannon Cart Cấp 7 89/4 Electro Dragon Cấp 10 31/50 Executioner Cấp 10 16/50 Giant Skeleton Cấp 9 59/20 Lightning Cấp 9 62/20 X-Bow Cấp 9 82/20 Goblin Giant Cấp 10 55/50 P.E.K.K.A Cấp 9 31/20 Golem Cấp 10 23/50 The Log Cấp 12 6/20 Miner Cấp 9 4/2 Princess Cấp 11 0/10 Ice Wizard Cấp 10 3/4 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman Cấp 9 2/2 Royal Ghost Cấp 10 3/4 Magic Archer Cấp 9 2/2 Night Witch Cấp 10 5/4 Inferno Dragon Cấp 10 3/4 Lumberjack Cấp 10 2/4 Electro Wizard Cấp 9 2/2 Ram Rider Cấp 9 2/2 Graveyard Cấp 9 5/2 Sparky Cấp 10 4/4 Lava Hound Cấp 10 3/4 Mega Knight Cấp 9 2/2

Tiêu chuẩn giải đấu (86/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
151/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 449Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
323/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (10/99)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
3943/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1057Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2782/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2218Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
4168/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 832Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1000/1000
2000/2000
3727/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1273Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
4858/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
2117/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2883Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1667/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3333Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
596/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4404Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
3247/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1753Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2893/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2107Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
3072/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1928Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
518/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7482Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2230/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2770Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3160/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1840Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1000/1000
2000/2000
1825/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3175Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
2368/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2632Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1854/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3146Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
100/100
200/200
400/400
373/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1427Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
200/200
400/400
141/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1659Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
400/400
316/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1484Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
393/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1407Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
100/100
200/200
79/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2121Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
178/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 822Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
38/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1762Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
400/400
188/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1612Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
870/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
24/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1776Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
3/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1797Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
400/400
351/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1449Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
800/800
4/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 996Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
100/100
200/200
400/400
261/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1539Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
400/400
665/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1135Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
100/100
200/200
400/400
124/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1676Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
84/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2316Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
200/200
80/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2120Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
800/800
223/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 777Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
200/200
400/400
583/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1217Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
578/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1222Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
26/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2174Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
400/400
260/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1540Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
400/400
180/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1620Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
200/200
400/400
290/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1510Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
200/200
400/400
550/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1250Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
400/400
405/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1395Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
99/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 101Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần

Star points (1/99)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Bats 25 000
Archers 25 000
Arrows 45 000
Bomber 25 000
Goblin Gang 45 000
Minion Horde 45 000
Royal Giant 15 000
Elite Barbarians 25 000
Tombstone 25 000
Prince 10 000
Total upgrade cost 285 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
9 12 13
9 12 13
10 12 13
10 12 13
12 13
13
10 12 13
8 12 13
13
13
9 12 13
11 12 13
13
9 12 13
10 12 13
13
6 7 13
9 10 13
9 12 13
7 8 13
9 12 13
10 12 13
13
11 12 13
13
13
9 12 13
8 11 13
9 11 13
13
10 11 13
10 11 13
5 9 13
12 13
10 11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
8 11 13
11 12 13
3 11 13
8 11 13
8 11 13
8 9 13
9 10 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
6 10 13
8 11 13
9 10 13
9 13
10 13
9 10 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
12 13
9 10 13
10 13
13
10 11 13
10 13
9 11 13
7 11 13
10 13
10 13
9 10 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
9 10 13
10 13
12 13
9 10 13
11 13
10 13
10 13
9 10 13
10 13
9 10 13
10 11 13
10 13
10 13
9 10 13
9 10 13
9 10 13
10 11 13
10 13
9 10 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord