✫ I Turki

#8ULQQLR

13

5 483

6 874

SHURIKEN ✫

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 10
Deck check! Copy deck! số lượng: 7
Deck check! Copy deck! số lượng: 5
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord