عبدالله

#8RU99VRRY

12

4 109

4 340

سوريا1

Thành viên

This player hasn't battled yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord