jn

#8Q9LUGYL8

13

5 062

5 652

Skeletons Cấp 11 7000/2000 Ice Spirit Cấp 11 7000/2000 Goblins Cấp 9 8800/800 Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Cấp 11 7000/2000 Giant Snowball Cấp 9 8800/800 Archers Cấp 12 5000/5000 Arrows Knight Minion Cấp 12 5000/5000 Bomber Cannon Cấp 10 8000/1000 Skeleton Barrel Cấp 9 8800/800 Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Cấp 1 4077/2 Mortar Skeleton Dragons Cấp 1 787/2 Tesla Cấp 10 8000/1000 Barbarians Cấp 12 5000/5000 Minion Horde Cấp 12 5000/5000 Rascals Cấp 6 9500/100 Royal Giant Elite Barbarians Cấp 1 9586/2 Royal Recruits Cấp 1 9586/2 Heal Spirit Cấp 5 2290/10 Ice Golem Tombstone Cấp 11 1800/800 Mega Minion Dart Goblin Cấp 11 1466/800 Earthquake Cấp 7 1635/50 Elixir Golem Cấp 3 2435/2 Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Cấp 11 1422/800 Hog Rider Cấp 11 1500/800 Valkyrie Battle Ram Cấp 11 1659/800 Furnace Flying Machine Bomb Tower Cấp 7 2550/50 Zappies Cấp 3 2500/2 Battle Healer Cấp 3 561/2 Goblin Cage Cấp 6 1896/20 Giant Goblin Hut Cấp 11 1688/800 Inferno Tower Cấp 10 1734/400 Wizard Royal Hogs Rocket Cấp 7 2125/50 Elixir Collector Cấp 7 2550/50 Barbarian Hut Cấp 10 2114/400 Three Musketeers Cấp 7 2146/50 Mirror Wall Breakers Cấp 6 142/2 Barbarian Barrel Cấp 10 99/50 Rage Cấp 10 169/50 Skeleton Army Cấp 9 213/20 Goblin Barrel Cấp 10 126/50 Tornado Cấp 8 303/10 Guards Cấp 11 66/100 Clone Cấp 6 185/2 Baby Dragon Hunter Cấp 10 153/50 Poison Dark Prince Cấp 11 126/100 Freeze Cấp 11 98/100 Prince Cấp 11 56/100 Witch Cấp 12 89/200 Balloon Bowler Cấp 11 282/100 Cannon Cart Cấp 7 304/4 Electro Dragon Executioner Cấp 6 216/2 Giant Skeleton Cấp 12 47/200 Lightning Cấp 7 240/4 X-Bow Cấp 7 173/4 Goblin Giant Cấp 9 220/20 P.E.K.K.A Cấp 11 101/100 Golem Cấp 11 87/100 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 11 3/10 Princess Cấp 10 10/4 Ice Wizard Cấp 10 7/4 Bandit Cấp 9 8/2 Fisherman Cấp 9 3/2 Royal Ghost Cấp 10 6/4 Magic Archer Cấp 9 26/2 Night Witch Inferno Dragon Cấp 10 9/4 Lumberjack Cấp 9 3/2 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 9 8/2 Graveyard Cấp 9 7/2 Sparky Cấp 10 8/4 Lava Hound Mega Knight Cấp 11 6/10

Tiêu chuẩn giải đấu (77/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/2
4/4
10/10
10/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 10
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24

Đường đến tối đa (27/99)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
1877/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5123Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
387/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8413Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
100/100
200/200
400/400
800/800
790/1000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
666/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
135/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 865Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
935/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
800/800
622/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 378Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
700/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
859/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600
100/100
200/200
261/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1939Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
396/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 604Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
888/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
534/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 466Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
625/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 375Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
914/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
646/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
10/10
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
20/20
50/50
100/100
43/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
50/50
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
123/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
26/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
89/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
182/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
124/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
47/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
10/10
20/20
50/50
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
20/20
50/50
100/100
50/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần

Star points (4/99)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Spear Goblins 35 000
Zap 10 000
Bats 15 000
Arrows 35 000
Knight 45 000
Bomber 25 000
Goblin Gang 45 000
Firecracker 10 000
Mortar 25 000
Royal Giant 25 000
Ice Golem 10 000
Mega Minion 25 000
Fireball 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Valkyrie 25 000
Furnace 10 000
Flying Machine 10 000
Giant 25 000
Wizard 25 000
Royal Hogs 25 000
Mirror 35 000
Baby Dragon 25 000
Poison 10 000
Balloon 45 000
Electro Dragon 10 000
Night Witch 25 000
Lava Hound 25 000
Total upgrade cost 650 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
11 13
9 13
13
13
13
11 13
9 13
12 13
13
13
12 13
13
10 13
9 13
13
13
1 11 13
13
1 9 13
10 13
12 13
12 13
6 13
13
1 13
1 13
5 12 13
13
11 13
13
11 12 13
7 12 13
3 12 13
13
13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
13
13
7 13
3 12 13
3 10 13
6 12 13
13
11 12 13
10 12 13
13
13
7 12 13
7 13
10 12 13
7 12 13
13
6 11 13
10 11 13
10 12 13
9 12 13
10 11 13
8 12 13
11 13
6 11 13
13
10 12 13
13
11 12 13
11 13
11 13
12 13
13
11 12 13
7 12 13
13
6 12 13
12 13
7 12 13
7 11 13
9 12 13
11 12 13
11 13
9 13
11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
10 11 13
9 12 13
13
10 11 13
9 10 13
10 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
13
11 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord