shodomo64

#8JURPVPCP

9

4 412

5 122

one&won

Elder

Skeletons Cấp 5 2041/50 Ice Spirit Cấp 6 1236/100 Goblins Cấp 5 1791/50 Spear Goblins Cấp 5 1822/50 Zap Cấp 7 1659/200 Bats Cấp 6 1517/100 Fire Spirits Cấp 6 1712/100 Giant Snowball Cấp 6 931/100 Archers Cấp 5 1673/50 Arrows Cấp 6 1801/100 Knight Cấp 6 2063/100 Minion Cấp 5 1911/50 Bomber Cấp 5 963/50 Cannon Cấp 5 1721/50 Skeleton Barrel Cấp 5 1840/50 Goblin Gang Cấp 7 2204/200 Firecracker   Royal Delivery   Mortar Cấp 5 1344/50 Tesla Cấp 5 1426/50 Barbarians Cấp 5 1362/50 Minion Horde Cấp 11 371/2000 Rascals Cấp 5 1188/50 Royal Giant Cấp 5 1590/50 Elite Barbarians Cấp 7 1817/200 Royal Recruits Cấp 5 927/50 Heal Spirit Cấp 5 230/10 Ice Golem Cấp 6 275/20 Tombstone Cấp 5 237/10 Mega Minion Cấp 7 475/50 Dart Goblin Cấp 5 346/10 Earthquake Cấp 5 60/10 Elixir Golem Cấp 3 13/2 Fireball Cấp 11 36/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 5 464/10 Musketeer Cấp 7 347/50 Hog Rider Cấp 6 444/20 Valkyrie Cấp 8 426/100 Battle Ram Cấp 5 366/10 Furnace Cấp 5 260/10 Flying Machine Cấp 5 304/10 Bomb Tower Cấp 5 191/10 Zappies Cấp 5 201/10 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 5 75/10 Giant Cấp 5 378/10 Goblin Hut Cấp 5 283/10 Inferno Tower Cấp 7 432/50 Wizard Cấp 6 440/20 Royal Hogs Cấp 6 152/20 Rocket Cấp 5 393/10 Elixir Collector Cấp 6 229/20 Barbarian Hut Cấp 5 220/10 Three Musketeers Cấp 5 254/10 Mirror Cấp 7 29/4 Wall Breakers Cấp 7 7/4 Barbarian Barrel Cấp 7 16/4 Rage Cấp 10 22/50 Skeleton Army Cấp 10 23/50 Goblin Barrel Cấp 9 57/20 Tornado Cấp 7 33/4 Guards Cấp 7 63/4 Clone Cấp 7 26/4 Baby Dragon Cấp 11 4/100 Hunter Cấp 7 48/4 Poison Cấp 7 32/4 Dark Prince Cấp 8 39/10 Freeze Cấp 7 22/4 Prince Cấp 8 46/10 Witch Cấp 10 44/50 Balloon Cấp 10 39/50 Bowler Cấp 7 28/4 Cannon Cart Cấp 7 18/4 Electro Dragon Cấp 7 26/4 Executioner Cấp 7 19/4 Giant Skeleton Cấp 7 19/4 Lightning Cấp 7 31/4 X-Bow Cấp 7 36/4 Goblin Giant Cấp 7 20/4 P.E.K.K.A Cấp 7 52/4 Golem Cấp 10 22/50 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 9 2/2 Princess Cấp 9 3/2 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman   Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 2/2 Lumberjack Cấp 9 2/2 Electro Wizard Cấp 9 2/2 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound   Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (5/98)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (2/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (24/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
30/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2/2
4/4
7/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
45/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
82/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (15/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
841/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7159Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
36/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7964Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
591/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7409Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
622/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7378Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
459/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7541Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
317/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7683Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
512/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7488Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
531/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8269Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
473/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7527Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
601/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7399Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
863/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7137Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
711/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7289Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
563/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 8237Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
521/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7479Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
640/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7360Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
1000/1000
4/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6996Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
144/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7856Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
226/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7774Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
162/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7838Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
371/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6629Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
788/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 8012Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
390/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7610Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
617/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7383Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
527/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 8273Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
100/100
130/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2270Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
175/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2225Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
100/100
137/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2263Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
100/100
200/200
175/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2025Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
46/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2154Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
36/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1764Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
164/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2036Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
47/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2153Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
200/200
144/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2056Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
126/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2074Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
66/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2134Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
160/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2240Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
100/100
200/200
4/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2196Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
91/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2309Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
101/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2299Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
183/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2217Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
140/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2060Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
93/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2107Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
129/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2271Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
120/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2280Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
154/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2246Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
5 9 10
6 9
5 9 10
5 9 10
7 9 10
6 9 10
6 9 10
6 9
5 9 10
6 9 10
6 9 10
5 9 10
5 9
5 9 10
5 9 10
7 9 10
5 9
5 9
5 9
9 11
5 9
5 9 10
7 9 10
5 9
5 9
6 9
5 9
7 9 10
5 9
5 7 9
3 5 9
9 11
5 9 10
7 9
6 9 10
8 9 10
5 9
5 9
5 9
5 9
5 9
5 7 9
5 9
5 9
7 9 10
6 9 10
6 8 9
5 9 10
6 9
5 9
5 9
7 9
7 8 9
7 9
9 10
9 10
9 10
7 9
7 9 10
7 9
9 11
7 9 10
7 9
8 9 10
7 9
8 9 10
9 10
9 10
7 9
7 9
7 9
7 9
7 9
7 9
7 9 10
7 9
7 9 10
9 10
9
9 10
9 10
9
9
9
9
9
9 10
9 10
9 10
9
9
9
9

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord