NexxusS

#8JGR28VP

12

5 099

5 884

Deluxe family

Thành viên

Skeletons Cấp 11 6418/2000 Ice Spirit Cấp 12 3462/5000 Goblins Cấp 10 5829/1000 Spear Goblins Cấp 9 7132/800 Zap Cấp 12 3963/5000 Bats Cấp 12 3305/5000 Fire Spirits Cấp 11 5558/2000 Giant Snowball Cấp 1 4370/2 Archers Arrows Cấp 12 4028/5000 Knight Cấp 12 2311/5000 Minion Cấp 12 1722/5000 Bomber Cấp 10 5574/1000 Cannon Cấp 12 3651/5000 Skeleton Barrel Cấp 11 4558/2000 Goblin Gang Cấp 12 4285/5000 Firecracker Cấp 9 469/800 Royal Delivery Cấp 1 1076/2 Mortar Skeleton Dragons Cấp 9 752/800 Tesla Barbarians Cấp 10 6381/1000 Minion Horde Cấp 12 3906/5000 Rascals Cấp 1 4802/2 Royal Giant Cấp 11 6187/2000 Elite Barbarians Cấp 11 5600/2000 Royal Recruits Cấp 9 3578/800 Heal Spirit Cấp 9 1214/200 Ice Golem Cấp 11 758/800 Tombstone Cấp 11 522/800 Mega Minion Cấp 11 212/800 Dart Goblin Cấp 11 399/800 Earthquake Cấp 3 110/2 Elixir Golem Cấp 3 93/2 Fireball Cấp 12 130/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 11 386/800 Musketeer Cấp 11 565/800 Hog Rider Cấp 12 400/1000 Valkyrie Cấp 11 100/800 Battle Ram Cấp 12 577/1000 Furnace Cấp 10 923/400 Flying Machine Cấp 11 144/800 Bomb Tower Cấp 9 1027/200 Zappies Cấp 9 748/200 Battle Healer Cấp 3 169/2 Goblin Cage Cấp 3 80/2 Giant Cấp 11 1225/800 Goblin Hut Cấp 10 1126/400 Inferno Tower Cấp 11 451/800 Wizard Cấp 11 528/800 Royal Hogs Cấp 3 798/2 Rocket Cấp 12 451/1000 Elixir Collector Cấp 11 542/800 Barbarian Hut Cấp 9 1079/200 Three Musketeers Cấp 12 806/1000 Mirror Cấp 10 134/50 Wall Breakers Cấp 6 13/2 Barbarian Barrel Cấp 9 34/20 Rage Cấp 7 95/4 Skeleton Army Cấp 9 65/20 Goblin Barrel Cấp 11 67/100 Tornado Cấp 10 42/50 Guards Cấp 11 91/100 Clone Cấp 9 114/20 Baby Dragon Cấp 10 62/50 Hunter Cấp 6 73/2 Poison Cấp 11 71/100 Dark Prince Cấp 11 70/100 Freeze Cấp 10 42/50 Prince Cấp 11 130/100 Witch Cấp 11 58/100 Balloon Cấp 11 1/100 Bowler Cấp 11 68/100 Cannon Cart Cấp 10 38/50 Electro Dragon Cấp 9 28/20 Executioner Cấp 11 48/100 Giant Skeleton Cấp 11 10/100 Lightning Cấp 11 70/100 X-Bow Goblin Giant Cấp 6 58/2 P.E.K.K.A Cấp 11 72/100 Golem Cấp 11 62/100 The Log Cấp 12 0/20 Miner Cấp 11 5/10 Princess Cấp 10 1/4 Ice Wizard Cấp 11 3/10 Bandit Cấp 10 4/4 Fisherman   Royal Ghost Cấp 10 3/4 Magic Archer Cấp 10 1/4 Night Witch Cấp 10 1/4 Inferno Dragon Cấp 11 4/10 Lumberjack Cấp 10 2/4 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 11 5/10 Sparky Cấp 10 0/4 Lava Hound Cấp 10 1/4 Mega Knight Cấp 11 2/10

Thẻ còn thiếu (1/99)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (86/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
24/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
7/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
83/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
44/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (4/99)

9 10 11 12 13
2000/2000
4418/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 582Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
3462/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1538Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1000/1000
2000/2000
2829/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2171Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3332/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1668Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
3963/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1037Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3305/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1695Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2000/2000
3558/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1442Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
170/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4830Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
4028/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 972Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2311/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2689Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1722/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3278Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
2574/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2426Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
3651/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1349Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
2558/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2442Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
4285/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 715Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
469/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8331Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
676/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8124Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
752/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8048Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
1000/1000
2000/2000
3381/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1619Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
3906/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1094Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
602/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4398Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
4187/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 813Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
3600/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
1000/1000
1778/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5222Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
200/200
400/400
614/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1186Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
758/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1042Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
522/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1278Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
212/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1588Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
399/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1401Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
130/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 870Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
386/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1414Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
565/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1235Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
400/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 600Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
100/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1700Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
577/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 423Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
523/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1277Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
144/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1656Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
200/200
400/400
427/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1373Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
200/200
400/400
148/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1652Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
800/800
425/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 575Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
726/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1074Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
451/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1349Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
528/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1272Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
200/200
400/400
98/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1702Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
451/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 549Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
542/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1258Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
400/400
479/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1321Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
806/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12
10 12
9 12
12
12
11 12
1 11 12
12 13
12
12
12
10 12
12
11 12
12
9 12
1 9 12
12 13
9 12
12 13
10 12
12
1 12
11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
3 8 12
3 8 12
12
11 12
11 12
12
11 12
12
10 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
3 8 12
3 7 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
3 11 12
12
11 12
9 11 12
12
10 11 12
6 8 12
9 10 12
7 11 12
9 10 12
11 12
10 12
11 12
9 11 12
10 11 12
6 10 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
9 10 12
11 12
11 12
11 12
12 13
6 10 12
11 12
11 12
12
11 12
10 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 12
11 12
10 12
10 12
11 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord