slmaaan

#8CULUVY

11

5 070

5 532

Skeletons Cấp 6 6845/100 Ice Spirit Cấp 5 5567/50 Goblins Cấp 7 6248/200 Spear Goblins Cấp 6 5060/100 Zap Cấp 8 4982/400 Bats Cấp 5 5364/50 Fire Spirits Cấp 12 4704/5000 Giant Snowball Cấp 3 6848/10 Archers Cấp 6 7100/100 Arrows Knight Cấp 6 5223/100 Minion Cấp 11 3132/2000 Bomber Cannon Cấp 6 6292/100 Skeleton Barrel Cấp 1 8226/2 Goblin Gang Cấp 1 6612/2 Firecracker Cấp 7 2821/200 Royal Delivery Cấp 5 2540/50 Mortar Cấp 4 8158/20 Skeleton Dragons Cấp 1 1149/2 Tesla Cấp 6 6885/100 Barbarians Minion Horde Cấp 11 4623/2000 Rascals Cấp 3 5840/10 Royal Giant Cấp 1 7382/2 Elite Barbarians Royal Recruits Cấp 1 7216/2 Heal Spirit Cấp 9 837/200 Ice Golem Cấp 5 962/10 Tombstone Cấp 7 1263/50 Mega Minion Cấp 5 758/10 Dart Goblin Cấp 3 1136/2 Earthquake Cấp 3 715/2 Elixir Golem Cấp 3 577/2 Fireball Cấp 11 672/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 7 1133/50 Musketeer Hog Rider Cấp 8 603/100 Valkyrie Battle Ram Cấp 5 1155/10 Furnace Cấp 5 1231/10 Flying Machine Cấp 3 1170/2 Bomb Tower Cấp 6 1004/20 Zappies Cấp 3 958/2 Battle Healer Cấp 7 477/50 Goblin Cage Cấp 3 884/2 Giant Goblin Hut Cấp 7 1260/50 Inferno Tower Cấp 7 1303/50 Wizard Cấp 5 756/10 Royal Hogs Cấp 12 147/1000 Rocket Elixir Collector Cấp 4 1021/4 Barbarian Hut Cấp 8 1381/100 Three Musketeers Cấp 8 1216/100 Mirror Cấp 7 56/4 Wall Breakers Cấp 6 57/2 Barbarian Barrel Cấp 6 73/2 Rage Skeleton Army Cấp 10 60/50 Goblin Barrel Cấp 8 39/10 Tornado Cấp 6 112/2 Guards Cấp 6 84/2 Clone Cấp 6 100/2 Baby Dragon Hunter Cấp 7 73/4 Poison Cấp 10 178/50 Dark Prince Cấp 6 126/2 Freeze Cấp 7 86/4 Prince Cấp 9 83/20 Witch Cấp 8 34/10 Balloon Cấp 7 65/4 Bowler Cấp 6 99/2 Cannon Cart Cấp 6 108/2 Electro Dragon Cấp 8 69/10 Executioner Cấp 6 65/2 Giant Skeleton Cấp 9 82/20 Lightning Cấp 11 75/100 X-Bow Cấp 7 97/4 Goblin Giant Cấp 6 116/2 P.E.K.K.A Cấp 8 85/10 Golem Cấp 8 135/10 The Log Cấp 9 2/2 Miner Cấp 9 3/2 Princess Cấp 11 8/10 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 9 2/2 Fisherman Cấp 9 6/2 Royal Ghost Cấp 9 2/2 Magic Archer Cấp 10 1/4 Night Witch Cấp 9 3/2 Inferno Dragon Cấp 10 4/4 Lumberjack Cấp 9 2/2 Electro Wizard Cấp 9 5/2 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 10 8/4 Sparky Cấp 9 5/2 Lava Hound Cấp 10 7/4 Mega Knight Cấp 9 2/2

Tiêu chuẩn giải đấu (38/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (10/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2645/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2355Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1367/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3633Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2048/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2952Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
860/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4140Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
782/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4218Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1164/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3836Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
4704/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2648/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2352Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2900/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2100Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1023/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3977Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
2000/2000
1132/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3868Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2092/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2908Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4026/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 974Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2412/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2588Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
800/800
1000/1000
621/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6379Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
340/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6660Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3958/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1042Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
749/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8051Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2685/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2315Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
2623/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2377Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1640/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3360Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3182/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3016/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1984Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
200/200
400/400
237/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1563Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
400/400
262/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1538Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
400/400
563/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1237Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
58/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1742Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
436/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1364Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
200/200
400/400
15/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1785Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
277/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1923Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
672/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1128Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
100/100
200/200
400/400
433/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1367Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
200/200
303/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1897Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
400/400
455/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1345Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
100/100
200/200
400/400
531/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1269Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
200/200
400/400
470/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1330Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
304/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1496Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
100/100
200/200
400/400
258/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1542Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
177/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2023Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
400/400
184/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1616Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
560/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1240Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
603/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1197Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
100/100
200/200
400/400
56/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1744Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
147/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 853Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
100/100
200/200
400/400
321/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1479Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
100/100
200/200
400/400
681/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1119Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
100/100
200/200
400/400
516/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1284Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
100/100
28/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
10/10
20/20
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
6 11 12
5 11 12
7 11 12
6 11 12
8 11 12
5 11 12
11 12
3 11 12
6 11 12
11 13
6 11 12
11 12
11 13
6 11 12
1 11 12
1 11 12
7 11
5 10 11
4 11 12
1 9 11
6 11 12
11 13
11 12
3 11 12
1 11 12
11 13
1 11 12
9 11
5 11
7 11
5 10 11
3 11
3 10 11
3 10 11
11
7 11
11 13
8 10 11
11 13
5 11
5 11
3 11
6 11
3 11
7 10 11
3 11
11 13
7 11
7 11
5 10 11
11 12
11 13
4 11
8 11
8 11
7 10 11
6 10 11
6 10 11
11 13
10 11
8 10 11
6 11
6 10 11
6 11
11 13
7 10 11
10 11 12
6 11
7 11
9 11
8 10 11
7 10 11
6 11
6 11
8 10 11
6 10 11
9 11
11
7 11
6 11
8 11
8 11
9 10 11
9 10 11
11
9 11
9 10 11
9 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord