Eymen Alper

#82LQL0PR0

10

5 192

5 586

15 TEMMUZ

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 22
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord