Eymen Alper

#82LQL0PR0

10

5 179

5 586

15 TEMMUZ

Thành viên

Skeletons Cấp 7 4182/200 Ice Spirit Cấp 6 3794/100 Goblins Cấp 7 3939/200 Spear Goblins Cấp 8 3803/400 Zap Cấp 8 3083/400 Bats Cấp 8 2837/400 Fire Spirits Cấp 8 3604/400 Giant Snowball Cấp 6 3211/100 Archers Cấp 9 2633/800 Arrows Cấp 9 2768/800 Knight Cấp 7 3965/200 Minion Cấp 10 2522/1000 Bomber Cấp 7 3734/200 Cannon Cấp 7 3968/200 Skeleton Barrel Cấp 9 2657/800 Goblin Gang Cấp 6 4009/100 Firecracker Cấp 1 1993/2 Royal Delivery Cấp 1 1667/2 Mortar Cấp 7 3446/200 Tesla Cấp 3 3641/10 Barbarians Cấp 8 4400/400 Minion Horde Rascals Cấp 6 3782/100 Royal Giant Cấp 6 3329/100 Elite Barbarians Cấp 7 3229/200 Royal Recruits Cấp 6 3433/100 Heal Spirit Cấp 7 757/50 Ice Golem Cấp 6 768/20 Tombstone Cấp 7 781/50 Mega Minion Cấp 7 769/50 Dart Goblin Cấp 6 641/20 Earthquake Cấp 3 578/2 Elixir Golem Cấp 3 448/2 Fireball Cấp 8 613/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 702/100 Musketeer Cấp 9 585/200 Hog Rider Cấp 8 389/100 Valkyrie Battle Ram Cấp 7 667/50 Furnace Cấp 7 507/50 Flying Machine Cấp 7 685/50 Bomb Tower Cấp 7 832/50 Zappies Cấp 3 564/2 Battle Healer Cấp 4 424/4 Goblin Cage Cấp 3 457/2 Giant Cấp 7 715/50 Goblin Hut Cấp 7 800/50 Inferno Tower Cấp 8 508/100 Wizard Royal Hogs Cấp 6 628/20 Rocket Cấp 7 691/50 Elixir Collector Cấp 6 776/20 Barbarian Hut Cấp 8 622/100 Three Musketeers Cấp 7 735/50 Mirror Cấp 6 36/2 Wall Breakers Cấp 6 42/2 Barbarian Barrel Cấp 12 123/200 Rage Cấp 7 54/4 Skeleton Army Cấp 12 24/200 Goblin Barrel Cấp 9 10/20 Tornado Cấp 7 77/4 Guards Cấp 7 35/4 Clone Cấp 6 58/2 Baby Dragon Cấp 12 117/200 Hunter Cấp 9 26/20 Poison Cấp 8 90/10 Dark Prince Cấp 7 98/4 Freeze Cấp 12 19/200 Prince Cấp 9 36/20 Witch Cấp 9 44/20 Balloon Cấp 12 70/200 Bowler Cấp 7 72/4 Cannon Cart Cấp 7 63/4 Electro Dragon Cấp 6 51/2 Executioner Cấp 7 0/4 Giant Skeleton Cấp 7 15/4 Lightning Cấp 7 61/4 X-Bow Cấp 8 68/10 Goblin Giant Cấp 7 63/4 P.E.K.K.A Cấp 9 14/20 Golem Cấp 9 70/20 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 10 3/4 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 9 3/2 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman Cấp 9 3/2 Royal Ghost Cấp 9 2/2 Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 3/2 Lumberjack Cấp 11 17/10 Electro Wizard Cấp 9 3/2 Ram Rider Cấp 9 5/2 Graveyard   Sparky Cấp 9 2/2 Lava Hound Cấp 9 4/2 Mega Knight Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/98)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (35/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
10/10
7/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 13
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (3/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1982/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5018Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1594/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5406Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1739/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5261Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1603/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5397Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
883/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6117Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
637/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6363Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1404/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5596Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1011/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5989Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
833/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6167Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
968/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6032Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1765/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5235Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
1522/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5478Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1534/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5466Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1768/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5232Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
800/800
1000/1000
857/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6143Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1809/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5191Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
793/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7207Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
467/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7533Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1246/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5754Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1441/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 5559Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
200/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4800Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1582/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5418Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1129/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5871Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1029/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5971Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1233/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5767Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
100/100
200/200
400/400
57/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1743Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
68/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1732Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
400/400
81/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1719Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
400/400
69/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1731Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
341/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1859Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
278/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1922Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
148/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2052Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
200/200
313/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1887Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
400/400
2/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1798Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
200/200
385/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1815Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
89/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2111Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
367/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1833Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
207/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1993Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
385/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1815Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
132/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1668Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
157/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2043Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
200/200
400/400
15/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1785Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
400/400
100/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1700Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
208/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1992Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
328/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1872Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
391/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1809Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
100/100
200/200
400/400
76/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1724Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
322/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1878Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
100/100
200/200
400/400
35/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1765Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
123/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
24/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
117/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
19/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3
7 10 11
6 10 11
7 10 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
6 10 11
9 10 11
9 10 11
7 10 11
10 11
7 10 11
7 10 11
9 10 11
6 10 11
1 10
1 10
7 10 11
3 10 11
8 10 12
10 13
6 10 11
6 10 11
7 10 11
6 10 11
7 10 11
6 10
7 10 11
7 10 11
6 10
3 10
3 10
8 10
8 10 11
9 10
8 10
10 13
7 10
7 10
7 10
7 10 11
3 10
4 10
3 10
7 10
7 10 11
8 10
10 13
6 10
7 10
6 10 11
8 10
7 10
6 10
6 10
10 12
7 10
10 12
9 10
7 10
7 10
6 10
10 12
9 10
8 10 11
7 10 11
10 12
9 10
9 10
10 12
7 10
7 10
6 10
7 10
7 9 10
7 10
8 10
7 10
9 10
9 10 11
9 10
10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10 11 12
9 10
9 10
9 10
9 10
10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord