unkycoop

#80Y09YUY

13

5 250

5 716

Tiêu chuẩn giải đấu (98/101)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
10/10
5/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 15
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
4/4
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 20
10/10
6/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 14
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
4/4
10/10
7/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 13
10/10
11/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 9

Đường đến tối đa (57/101)

9 10 11 12 13
400/400
149/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8651Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
800/800
444/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 556Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
800/800
892/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
606/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 394Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
800/800
166/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 834Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
124/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
100/100
85/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
148/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
100/100
40/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
100/100
127/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 73Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
100/100
72/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
136/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
149/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 51Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
138/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
85/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
100/100
111/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
100/100
137/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
85/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
100/100
113/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần

Star points (2/101)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Skeletons 45 000
Ice Spirit 10 000
Goblins 45 000
Spear Goblins 45 000
Zap 10 000
Bats 25 000
Archers 25 000
Knight 45 000
Minion 45 000
Bomber 25 000
Cannon 45 000
Skeleton Barrel 35 000
Firecracker 10 000
Skeleton Dragons 10 000
Rascals 25 000
Elite Barbarians 25 000
Mega Minion 25 000
Fireball 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 25 000
Hog Rider 45 000
Valkyrie 25 000
Battle Ram 25 000
Furnace 10 000
Goblin Hut 45 000
Wizard 25 000
Royal Hogs 25 000
Rocket 45 000
Barbarian Hut 25 000
Three Musketeers 25 000
Baby Dragon 25 000
Freeze 10 000
Prince 10 000
Balloon 45 000
Bowler 15 000
Cannon Cart 45 000
Executioner 25 000
X-Bow 45 000
Goblin Giant 45 000
Ice Wizard 10 000
Magic Archer 45 000
Ram Rider 10 000
Total upgrade cost 1 195 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
8 9 13
13
13
13
13
13
11 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 13
11 13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
13
7 12 13
11 12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 13
11 12 13
11 12 13
13
13
11 13
13
13
13
11 13
13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
13
11 13
12 13
11 12 13
13
13
13
13
13
13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
13
13
13
11 12 13
8 13
11 13
13
13
13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 13
13
12 13
10 12 13
11 12 13
13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord