Narbe7

#2RJQYULJ

11

4 093

4 484

IRAN BIG CLAN 2

Thành viên

This player hasn't battled yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord