Ice Ghost

#2R8LVUUQ

11

4 806

5 405

Không có hội

Skeletons Cấp 7 3855/200 Ice Spirit Cấp 7 4419/200 Goblins Cấp 8 4891/400 Spear Goblins Cấp 7 4079/200 Zap Cấp 10 1282/1000 Bats Cấp 10 1790/1000 Fire Spirits Cấp 9 2943/800 Giant Snowball Cấp 5 3542/50 Archers Cấp 7 3451/200 Arrows Cấp 8 2973/400 Knight Cấp 6 4589/100 Minion Cấp 9 1850/800 Bomber Cấp 9 3324/800 Cannon Cấp 7 4744/200 Skeleton Barrel Cấp 5 3129/50 Goblin Gang Cấp 9 2160/800 Firecracker Cấp 1 926/2 Royal Delivery Cấp 1 878/2 Mortar Cấp 6 4272/100 Skeleton Dragons   Tesla Cấp 7 3270/200 Barbarians Cấp 6 4262/100 Minion Horde Cấp 10 1847/1000 Rascals Cấp 3 3021/10 Royal Giant Cấp 7 3738/200 Elite Barbarians Cấp 9 2236/800 Royal Recruits Cấp 5 2926/50 Heal Spirit Cấp 6 430/20 Ice Golem Cấp 8 480/100 Tombstone Cấp 6 662/20 Mega Minion Cấp 8 624/100 Dart Goblin Cấp 6 579/20 Earthquake Cấp 3 449/2 Elixir Golem Cấp 3 316/2 Fireball Cấp 12 1000/1000 Mini P.E.K.K.A Musketeer Cấp 9 324/200 Hog Rider Cấp 8 212/100 Valkyrie Battle Ram Cấp 7 457/50 Furnace Cấp 8 411/100 Flying Machine Cấp 6 703/20 Bomb Tower Cấp 6 724/20 Zappies Cấp 3 595/2 Battle Healer Cấp 4 372/4 Goblin Cage Cấp 3 400/2 Giant Cấp 7 607/50 Goblin Hut Cấp 6 560/20 Inferno Tower Cấp 9 386/200 Wizard Cấp 10 53/400 Royal Hogs Cấp 3 523/2 Rocket Cấp 6 741/20 Elixir Collector Cấp 8 502/100 Barbarian Hut Cấp 6 670/20 Three Musketeers Cấp 9 663/200 Mirror Cấp 7 78/4 Wall Breakers Cấp 7 79/4 Barbarian Barrel Cấp 6 20/2 Rage Cấp 9 35/20 Skeleton Army Cấp 9 19/20 Goblin Barrel Cấp 9 28/20 Tornado Cấp 8 58/10 Guards Cấp 8 87/10 Clone Cấp 7 79/4 Baby Dragon Cấp 7 47/4 Hunter Cấp 6 53/2 Poison Cấp 8 76/10 Dark Prince Cấp 8 56/10 Freeze Cấp 8 60/10 Prince Witch Balloon Cấp 8 48/10 Bowler Cấp 8 67/10 Cannon Cart Cấp 6 80/2 Electro Dragon Cấp 6 73/2 Executioner Cấp 7 18/4 Giant Skeleton Cấp 9 22/20 Lightning Cấp 9 51/20 X-Bow Cấp 8 67/10 Goblin Giant Cấp 6 76/2 P.E.K.K.A Cấp 9 15/20 Golem Cấp 10 20/50 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 11 5/10 Princess Cấp 12 14/20 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 11 1/10 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 9 2/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 2/2 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 9 1/2 Ram Rider Cấp 9 2/2 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 9 2/2 Lava Hound Cấp 9 5/2 Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (1/99)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (41/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
14/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (4/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1655/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5345Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
219/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4781Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
691/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4309Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1879/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5121Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
282/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6718Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
790/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6210Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
1143/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5857Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1342/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5658Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1251/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5749Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
773/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6227Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
389/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4611Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
50/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6950Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
1000/1000
1524/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5476Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
544/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4456Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
929/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6071Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
360/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6640Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
526/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8274Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
478/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8322Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
72/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4928Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1070/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5930Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
62/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4938Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
847/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6153Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
821/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 6179Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1538/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5462Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
1000/1000
436/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6564Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
726/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6274Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
100/100
200/200
130/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2070Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
180/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2020Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
362/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1838Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
324/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1876Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
100/100
200/200
279/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1921Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
149/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2051Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
200/200
16/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2184Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
112/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2288Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
157/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2043Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
200/200
111/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2089Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
400/400
3/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1797Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
400/400
24/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1776Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
295/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1905Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
72/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2128Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
200/200
100/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2100Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
307/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1893Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
260/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1940Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
186/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2014Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
53/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2147Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
200/200
223/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1977Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
400/400
41/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1759Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
202/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
370/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1830Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
400/400
63/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1737Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 11
7 11 12
8 11 12
7 11
10 11
10 11
9 11
5 11
7 11
8 11
6 11 12
9 11
9 11
7 11 12
5 11
9 11
1 9 11
1 9 11
6 11
7 11
6 11
10 11
3 11
7 11
9 11
5 11
6 10 11
8 10 11
6 10 11
8 10 11
6 10 11
3 10 11
3 9 11
11 12 13
11 13
9 10 11
8 9 11
11 13
7 10 11
8 10 11
6 10 11
6 10 11
3 10 11
4 9 11
3 10 11
7 10 11
6 10 11
9 10 11
10 11
3 10 11
6 10 11
8 10 11
6 10 11
9 11
7 10 11
7 10 11
6 9 11
9 10 11
9 11
9 10 11
8 10 11
8 11
7 10 11
7 10 11
6 10 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
11 13
11 13
8 10 11
8 10 11
6 10 11
6 10 11
7 9 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
6 10 11
9 11
10 11
9 11
11
11 12
9 11
11
9 11
9 11
9 10 11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
9 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord