Ice Ghost

#2R8LVUUQ

11

4 641

5 405

Skeletons Cấp 7 3666/200 Ice Spirit Cấp 7 4338/200 Goblins Cấp 8 4770/400 Spear Goblins Cấp 7 3939/200 Zap Cấp 10 1105/1000 Bats Cấp 10 1746/1000 Fire Spirits Cấp 9 2899/800 Giant Snowball Cấp 5 3471/50 Archers Cấp 7 3401/200 Arrows Cấp 8 2706/400 Knight Cấp 6 4444/100 Minion Cấp 9 1860/800 Bomber Cấp 9 2958/800 Cannon Cấp 7 4632/200 Skeleton Barrel Cấp 5 3080/50 Goblin Gang Cấp 9 2100/800 Firecracker Cấp 1 779/2 Royal Delivery Cấp 1 468/2 Mortar Cấp 6 4232/100 Tesla Cấp 7 3242/200 Barbarians Cấp 6 4190/100 Minion Horde Cấp 10 1589/1000 Rascals Cấp 3 2928/10 Royal Giant Cấp 7 3696/200 Elite Barbarians Cấp 9 2111/800 Royal Recruits Cấp 5 2846/50 Heal Spirit Cấp 6 427/20 Ice Golem Cấp 8 454/100 Tombstone Cấp 6 643/20 Mega Minion Cấp 8 612/100 Dart Goblin Cấp 6 573/20 Earthquake Cấp 3 374/2 Elixir Golem Cấp 3 301/2 Fireball Cấp 12 809/1000 Mini P.E.K.K.A Musketeer Cấp 9 329/200 Hog Rider Cấp 8 313/100 Valkyrie Battle Ram Cấp 7 437/50 Furnace Cấp 8 395/100 Flying Machine Cấp 6 683/20 Bomb Tower Cấp 6 707/20 Zappies Cấp 3 566/2 Battle Healer Cấp 4 295/4 Goblin Cage Cấp 3 397/2 Giant Cấp 7 414/50 Goblin Hut Cấp 6 544/20 Inferno Tower Cấp 9 370/200 Wizard Cấp 10 40/400 Royal Hogs Cấp 3 434/2 Rocket Cấp 6 712/20 Elixir Collector Cấp 8 499/100 Barbarian Hut Cấp 6 647/20 Three Musketeers Cấp 9 572/200 Mirror Cấp 7 68/4 Wall Breakers Cấp 7 78/4 Barbarian Barrel Cấp 6 20/2 Rage Cấp 9 35/20 Skeleton Army Cấp 9 19/20 Goblin Barrel Cấp 9 18/20 Tornado Cấp 8 56/10 Guards Cấp 8 87/10 Clone Cấp 7 79/4 Baby Dragon Cấp 7 36/4 Hunter Cấp 6 52/2 Poison Cấp 8 76/10 Dark Prince Cấp 8 54/10 Freeze Cấp 8 60/10 Prince Witch Balloon Cấp 8 47/10 Bowler Cấp 8 67/10 Cannon Cart Cấp 6 78/2 Electro Dragon Cấp 6 73/2 Executioner Cấp 7 17/4 Giant Skeleton Cấp 9 21/20 Lightning Cấp 9 48/20 X-Bow Cấp 8 53/10 Goblin Giant Cấp 6 61/2 P.E.K.K.A Cấp 9 14/20 Golem Cấp 10 11/50 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 11 5/10 Princess Cấp 12 11/20 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 11 1/10 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 9 2/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 2/2 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 9 1/2 Ram Rider Cấp 9 2/2 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound Cấp 9 5/2 Mega Knight Cấp 9 2/2

Tiêu chuẩn giải đấu (41/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
393/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
82/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (4/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1466/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5534Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
138/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4862Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
570/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4430Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1739/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5261Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
105/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6895Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
746/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6254Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
1000/1000
1099/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5901Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1271/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5729Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1201/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5799Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
506/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6494Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
244/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4756Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
60/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6940Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
1000/1000
1158/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5842Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
432/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4568Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
880/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6120Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
300/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6700Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
32/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4968Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1042/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5958Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1990/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5010Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
589/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6411Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
728/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 6272Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1496/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5504Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
1000/1000
311/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6689Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
800/800
1000/1000
646/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6354Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
100/100
200/200
127/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2073Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
154/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2046Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
200/200
343/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1857Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
312/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1888Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
273/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1927Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
74/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2126Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
200/200
1/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2199Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
809/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
200/200
129/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2071Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
13/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2187Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
137/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2063Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
95/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2105Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
383/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
7/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1793Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
266/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1934Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
195/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2205Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
100/100
200/200
97/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2103Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
114/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2086Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
200/200
244/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1956Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
200/200
170/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2030Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
40/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2160Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
200/200
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
400/400
12/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1788Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
199/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2001Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
347/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1853Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
372/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1828Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 11
7 11
8 11 12
7 11
10 11
10 11
9 11
5 11
7 11
8 11
6 11
9 11
9 11
7 11 12
5 11
9 11
1 8 11
1 8 11
6 11
7 11
6 11
10 11
3 11
7 11
9 11
5 11
6 10 11
8 10 11
6 10 11
8 10 11
6 10 11
3 9 11
3 9 11
11 12
11 13
9 10 11
8 10 11
11 13
7 10 11
8 10 11
6 10 11
6 10 11
3 10 11
4 9 11
3 10 11
7 10 11
6 10 11
9 10 11
10 11
3 10 11
6 10 11
8 10 11
6 10 11
9 10 11
7 10 11
7 10 11
6 9 11
9 10 11
9 11
9 11
8 10 11
8 11
7 10 11
7 10 11
6 10 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
11 13
11 13
8 10 11
8 10 11
6 10 11
6 10 11
7 9 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
6 10 11
9 11
10 11
9 11
11
11 12
9 11
11
9 11
9 11
9 10 11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
9 10 11
9 10 11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord