Kauã_Yt_Br

#2PQRJYRQ9

12

5 231

5 399

Skeletons Cấp 9 4183/800 Ice Spirit Cấp 10 2336/1000 Goblins Cấp 9 3950/800 Spear Goblins Cấp 9 4089/800 Zap Cấp 11 1241/2000 Bats Cấp 11 2727/2000 Fire Spirits Cấp 10 3843/1000 Giant Snowball Cấp 9 2134/800 Archers Cấp 10 2153/1000 Arrows Cấp 12 882/5000 Knight Cấp 10 2282/1000 Minion Cấp 10 3135/1000 Bomber Cấp 12 1397/5000 Cannon Cấp 11 2991/2000 Skeleton Barrel Cấp 9 3520/800 Goblin Gang Cấp 12 871/5000 Firecracker Cấp 6 902/100 Royal Delivery Cấp 1 631/2 Mortar Cấp 11 4002/2000 Tesla Cấp 10 3306/1000 Barbarians Cấp 9 3786/800 Minion Horde Rascals Cấp 8 2513/400 Royal Giant Cấp 11 2725/2000 Elite Barbarians Cấp 12 3683/5000 Royal Recruits Cấp 9 2236/800 Heal Spirit Cấp 8 719/100 Ice Golem Cấp 10 303/400 Tombstone Cấp 10 351/400 Mega Minion Cấp 9 546/200 Dart Goblin Cấp 9 702/200 Earthquake Cấp 9 231/200 Elixir Golem Cấp 8 52/100 Fireball Cấp 10 224/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 188/400 Musketeer Cấp 10 258/400 Hog Rider Valkyrie Cấp 10 80/400 Battle Ram Cấp 10 509/400 Furnace Cấp 10 411/400 Flying Machine Cấp 9 339/200 Bomb Tower Cấp 7 688/50 Zappies Cấp 9 615/200 Battle Healer Cấp 6 194/20 Goblin Cage Cấp 5 466/10 Giant Cấp 10 314/400 Goblin Hut Cấp 10 382/400 Inferno Tower Cấp 10 401/400 Wizard Cấp 10 205/400 Royal Hogs Cấp 8 465/100 Rocket Cấp 10 356/400 Elixir Collector Cấp 9 467/200 Barbarian Hut Cấp 8 577/100 Three Musketeers Cấp 10 250/400 Mirror Cấp 10 46/50 Wall Breakers Cấp 10 6/50 Barbarian Barrel Cấp 9 61/20 Rage Cấp 10 28/50 Skeleton Army Cấp 10 25/50 Goblin Barrel Cấp 12 70/200 Tornado Cấp 9 45/20 Guards Cấp 8 49/10 Clone Cấp 10 10/50 Baby Dragon Cấp 10 8/50 Hunter Cấp 7 40/4 Poison Cấp 9 52/20 Dark Prince Cấp 10 46/50 Freeze Cấp 9 63/20 Prince Cấp 10 21/50 Witch Cấp 11 117/100 Balloon Cấp 10 18/50 Bowler Cấp 10 7/50 Cannon Cart Cấp 9 41/20 Electro Dragon Cấp 7 56/4 Executioner Cấp 9 48/20 Giant Skeleton Cấp 10 52/50 Lightning Cấp 9 43/20 X-Bow Cấp 10 25/50 Goblin Giant Cấp 7 29/4 P.E.K.K.A Cấp 11 15/100 Golem Cấp 10 70/50 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 1/4 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 1/4 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman Cấp 9 4/2 Royal Ghost Cấp 9 2/2 Magic Archer Cấp 10 4/4 Night Witch Cấp 10 5/4 Inferno Dragon Cấp 10 0/4 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 0/4 Ram Rider Cấp 10 1/4 Graveyard Cấp 10 0/4 Sparky Cấp 9 3/2 Lava Hound Cấp 10 2/4 Mega Knight Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (84/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
245/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
52/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (2/98)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
383/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4617Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
1336/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5664Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
150/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4850Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
289/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4711Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1241/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5759Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
727/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4273Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
843/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4157Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
334/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6666Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
1153/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5847Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
882/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4118Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
1282/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5718Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
2000/2000
135/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4865Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1397/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3603Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
991/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4009Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
1720/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5280Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
871/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4129Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
502/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8298Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
2000/2000
2002/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2998Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
306/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4694Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
1986/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5014Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
313/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6687Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
2000/2000
725/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4275Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
3683/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1317Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
436/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6564Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
100/100
200/200
400/400
19/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1781Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
303/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1897Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
351/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1849Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
346/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1854Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
400/400
102/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1698Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
31/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2169Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
224/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1976Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
188/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2012Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
258/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1942Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
80/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2120Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
400/400
109/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1691Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
11/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1789Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
200/200
139/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2061Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
388/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1812Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
200/200
400/400
15/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1785Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
94/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2306Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
200/200
166/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2034Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
314/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1886Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
382/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
400/400
1/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1799Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
205/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1995Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
165/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2035Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
356/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1844Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
200/200
267/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1933Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
277/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1923Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
250/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1950Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
10 11 12
9 12
9 12
11 12
11 12
10 12
9 11 12
10 11 12
12
10 11 12
10 12
12
11 12
9 11 12
12
6 9 12
1 8 12
11 12
10 12
9 11 12
12 13
8 11 12
11 12
12
9 11 12
8 11 12
10 12
10 12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
8 12
10 12
10 12
10 12
12 13
10 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
7 10 12
9 11 12
6 9 12
5 10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
8 10 12
10 12
9 10 12
8 10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
12
9 10 12
8 10 12
10 12
10 12
7 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
7 10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
10 12
7 9 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord