Artyom

#2PG2Y9C2

13

5 914

5 928

Royale 760

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 8
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord