iLyEs

#2JRU2VVC

13

5 168

6 319

Thẻ còn thiếu (2/101)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (98/101)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23

Đường đến tối đa (28/101)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
738/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4262Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
401/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7599Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
71/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 929Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
57/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 943Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
800/800
617/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 383Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
50/50
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
100/100
51/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
51/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
66/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
108/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
77/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
117/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
165/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
73/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
106/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
112/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
50/50
100/100
69/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
133/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
22/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
65/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
72/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
24/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần

Star points (7/101)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Skeletons 45 000
Goblins 45 000
Spear Goblins 45 000
Zap 10 000
Giant Snowball 10 000
Knight 45 000
Cannon 35 000
Goblin Gang 35 000
Firecracker 10 000
Rascals 25 000
Dart Goblin 25 000
Fireball 15 000
Valkyrie 15 000
Inferno Tower 25 000
Rocket 20 000
Barbarian Barrel 25 000
Goblin Barrel 35 000
Prince 10 000
P.E.K.K.A 25 000
Miner 15 000
Total upgrade cost 515 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
13
13
11 12 13
10 13
12 13
7 10 13
12 13
11 13
13
12 13
10 12 13
11 13
10 13
13
11 13
12 13
13
11 13
12 13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 13
11 12 13
10 12 13
12 13
10 13
13
12 13
11 13
13
10 13
10 13
10 13
10 12 13
11 12 13
13
10 12 13
11 12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
13
12 13
12 13
12 13
10 12 13
12 13
12 13
10 12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
13
12 13
13
13
13
11 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord