Borys Santana

#2CUG8P9Q0

12

5 228

5 335

Không có hội

Deck check! Copy deck! số lượng: 21
Deck check! Copy deck! số lượng: 3
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord