max

#298LLC9PG

12

4 186

6 548

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 1 Thang 1

Kết quả: Tất cả Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord