Cobra88

#28JLV802U

13

5 466

5 781

Calabria Top

Co-leader

Skeletons Cấp 9 8800/800 Ice Spirit Cấp 8 9200/400 Goblins Cấp 11 7000/2000 Spear Goblins Cấp 11 7000/2000 Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Cấp 11 7000/2000 Archers Cấp 11 7000/2000 Arrows Knight Cấp 11 7000/2000 Minion Bomber Cấp 8 9192/400 Cannon Cấp 8 9200/400 Skeleton Barrel Cấp 9 8800/800 Goblin Gang Firecracker Cấp 9 788/800 Royal Delivery Cấp 9 442/800 Mortar Cấp 7 9400/200 Tesla Cấp 10 8000/1000 Barbarians Cấp 11 7000/2000 Minion Horde Rascals Cấp 11 6984/2000 Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Cấp 10 8000/1000 Heal Cấp 11 1069/800 Ice Golem Cấp 8 1676/100 Tombstone Cấp 10 1490/400 Mega Minion Cấp 11 1360/800 Dart Goblin Cấp 11 1409/800 Earthquake Cấp 11 124/800 Elixir Golem Cấp 3 322/2 Fireball Mini P.E.K.K.A Cấp 12 797/1000 Musketeer Cấp 11 1303/800 Hog Rider Valkyrie Battle Ram Cấp 12 895/1000 Furnace Cấp 10 1733/400 Flying Machine Cấp 12 364/1000 Bomb Tower Cấp 10 1514/400 Zappies Cấp 11 1306/800 Battle Healer Cấp 10 278/400 Goblin Cage Cấp 10 490/400 Giant Goblin Hut Cấp 11 1310/800 Inferno Tower Cấp 11 1321/800 Wizard Royal Hogs Cấp 11 1066/800 Rocket Cấp 11 1367/800 Elixir Collector Cấp 10 1439/400 Barbarian Hut Cấp 6 2198/20 Three Musketeers Cấp 11 1216/800 Mirror Cấp 11 71/100 Wall Breakers Cấp 10 79/50 Barbarian Barrel Cấp 11 117/100 Rage Skeleton Army Cấp 11 94/100 Goblin Barrel Cấp 9 138/20 Tornado Cấp 10 165/50 Guards Cấp 11 39/100 Clone Cấp 11 49/100 Baby Dragon Cấp 11 106/100 Hunter Cấp 11 65/100 Poison Cấp 11 109/100 Dark Prince Cấp 11 108/100 Freeze Cấp 11 105/100 Prince Cấp 12 92/200 Witch Balloon Cấp 12 1/200 Bowler Cấp 10 125/50 Cannon Cart Cấp 8 122/10 Electro Dragon Cấp 9 81/20 Executioner Cấp 12 32/200 Giant Skeleton Cấp 11 103/100 Lightning Cấp 11 57/100 X-Bow Cấp 9 132/20 Goblin Giant Cấp 6 99/2 P.E.K.K.A Cấp 12 12/200 Golem Cấp 11 54/100 The Log Cấp 10 3/4 Miner Cấp 10 5/4 Princess Cấp 11 3/10 Ice Wizard Cấp 11 2/10 Bandit Cấp 11 3/10 Fisherman Cấp 10 0/4 Royal Ghost Cấp 10 6/4 Magic Archer Cấp 10 3/4 Night Witch Cấp 10 2/4 Inferno Dragon Cấp 11 2/10 Lumberjack Cấp 11 6/10 Electro Wizard Cấp 10 5/4 Ram Rider Cấp 11 1/10 Graveyard Cấp 10 10/4 Sparky Cấp 11 2/10 Lava Hound Cấp 10 9/4 Mega Knight Cấp 11 4/10

Tiêu chuẩn giải đấu (89/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26

Đường đến tối đa (16/98)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
788/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8012Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
442/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8358Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4984/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
269/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 731Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
176/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 824Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
290/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 710Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
800/800
560/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 440Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
800/800
609/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 391Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
124/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1676Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
22/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2178Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
797/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 203Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
503/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 497Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
895/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
533/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 467Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
364/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 636Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
314/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 686Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
506/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 494Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
278/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1922Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
400/400
90/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1710Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
800/800
510/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 490Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
521/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 479Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
266/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 734Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
567/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 433Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
239/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 761Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
698/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
800/800
416/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 584Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
20/20
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
100/100
15/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
92/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
1/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
32/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
12/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần

Star points (1/98)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Zap 10 000
Bats 25 000
Fire Spirits 10 000
Arrows 45 000
Minion 45 000
Goblin Gang 45 000
Minion Horde 45 000
Royal Giant 25 000
Elite Barbarians 25 000
Fireball 25 000
Hog Rider 45 000
Valkyrie 25 000
Giant 25 000
Wizard 25 000
Rage 10 000
Witch 15 000
Total upgrade cost 445 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
9 13
8 13
11 13
11 13
13
13
13
11 13
11 13
13
11 13
13
8 12 13
8 13
9 13
13
9 13
9 13
7 13
10 13
11 13
13
11 12 13
13
13
10 13
11 12 13
8 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
3 9 13
13
12 13
11 12 13
13
13
12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
11 12 13
10 13
10 11 13
13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
6 12 13
11 12 13
11 13
10 11 13
11 12 13
13
11 13
9 11 13
10 12 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
12 13
10 11 13
8 11 13
9 11 13
12 13
11 12 13
11 13
9 11 13
6 11 13
12 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord