hamlin

#28C2202UU

13

4 303

6 316

clown show

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (97/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
87/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→7: 1620Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 513Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (21/99)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
497/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8303Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
205/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7795Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
492/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 508Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
624/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 376Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
621/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 379Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
378/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 622Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
295/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1505Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
304/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1896Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
728/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
504/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 496Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
679/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
446/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 554Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
893/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 107Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
800/800
330/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 670Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
284/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1916Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
678/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
459/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 541Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
291/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 709Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
968/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 32Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
459/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 541Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
187/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 813Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
716/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
484/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 516Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
595/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 405Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
135/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
95/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
102/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
148/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
45/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
46/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
111/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
89/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
84/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
100/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
102/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
100/100
56/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
139/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 61Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
125/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
100/100
84/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần

Star points (5/99)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Bats 25 000
Giant Snowball 10 000
Arrows 20 000
Knight 45 000
Cannon 45 000
Skeleton Barrel 20 000
Goblin Gang 20 000
Mortar 25 000
Tesla 25 000
Barbarians 15 000
Elite Barbarians 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Battle Ram 25 000
Goblin Cage 35 000
Mirror 45 000
P.E.K.K.A 25 000
Bandit 10 000
Total upgrade cost 440 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
13
13
8 9 13
9 10 13
13
2 7 13
13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
10 13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
10 13
13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
12 13
12 13
11 13
11 12 13
13
11 13
11 13
13
11 13
11 12 13
13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord