rachid

#22JUJ8GL0

12

5 112

5 421

91dz

Thành viên

Skeletons Cấp 11 4507/2000 Ice Spirit Cấp 11 4970/2000 Electro Spirit Cấp 4 99/20 Goblins Cấp 10 5339/1000 Spear Goblins Cấp 10 4910/1000 Zap Cấp 12 2628/5000 Bats Cấp 11 4327/2000 Fire Spirits Cấp 11 3497/2000 Giant Snowball Cấp 11 3186/2000 Archers Cấp 12 1962/5000 Arrows Cấp 12 2034/5000 Knight Cấp 12 2969/5000 Minion Cấp 10 5043/1000 Bomber Cấp 11 4616/2000 Cannon Cấp 10 5494/1000 Skeleton Barrel Cấp 11 3385/2000 Goblin Gang Cấp 12 3288/5000 Firecracker Cấp 10 481/1000 Royal Delivery Cấp 11 692/2000 Mortar Cấp 12 3525/5000 Tesla Cấp 12 2057/5000 Skeleton Dragons Cấp 9 659/800 Barbarians Cấp 11 4489/2000 Minion Horde Cấp 12 2730/5000 Rascals Cấp 11 3058/2000 Royal Giant Cấp 12 2512/5000 Elite Barbarians Cấp 12 1410/5000 Royal Recruits Cấp 12 1308/5000 Heal Spirit Cấp 11 129/800 Ice Golem Cấp 11 416/800 Tombstone Cấp 10 652/400 Mega Minion Cấp 11 472/800 Dart Goblin Cấp 11 230/800 Earthquake Cấp 11 0/800 Elixir Golem Cấp 10 244/400 Fireball Cấp 11 343/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 11 236/800 Musketeer Cấp 11 192/800 Hog Rider Cấp 11 41/800 Valkyrie Cấp 11 119/800 Battle Ram Cấp 11 441/800 Furnace Cấp 12 118/1000 Flying Machine Cấp 10 699/400 Bomb Tower Cấp 11 359/800 Zappies Cấp 11 100/800 Battle Healer Cấp 10 49/400 Goblin Cage Cấp 10 232/400 Giant Cấp 11 314/800 Goblin Hut Cấp 11 377/800 Inferno Tower Cấp 11 505/800 Wizard Cấp 11 262/800 Royal Hogs Cấp 11 127/800 Rocket Cấp 11 517/800 Elixir Collector Cấp 11 442/800 Barbarian Hut Cấp 11 442/800 Three Musketeers Cấp 11 223/800 Mirror Cấp 11 15/100 Wall Breakers Cấp 9 33/20 Barbarian Barrel Cấp 10 36/50 Rage Cấp 11 23/100 Skeleton Army Cấp 10 29/50 Goblin Barrel Cấp 11 20/100 Tornado Cấp 11 9/100 Guards Cấp 10 53/50 Clone Cấp 11 37/100 Baby Dragon Cấp 10 51/50 Hunter Cấp 10 59/50 Poison Cấp 10 41/50 Dark Prince Cấp 11 2/100 Freeze Cấp 10 34/50 Prince Cấp 10 28/50 Witch Cấp 11 23/100 Balloon Cấp 11 84/100 Bowler Cấp 10 28/50 Cannon Cart Cấp 10 31/50 Electro Dragon Cấp 10 18/50 Executioner Cấp 11 23/100 Giant Skeleton Cấp 11 83/100 Lightning Cấp 10 35/50 X-Bow Cấp 11 30/100 Goblin Giant Cấp 10 34/50 P.E.K.K.A Cấp 10 33/50 Golem Cấp 10 37/50 Electro Giant Cấp 6 1/2 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 1/4 Princess Cấp 10 2/4 Ice Wizard Cấp 10 2/4 Bandit Cấp 10 3/4 Fisherman Cấp 11 0/10 Royal Ghost Cấp 11 3/10 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 11 0/10 Inferno Dragon Cấp 11 0/10 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 11 1/10 Ram Rider Cấp 10 3/4 Graveyard Cấp 10 2/4 Sparky Cấp 11 4/10 Lava Hound Cấp 10 2/4 Mega Knight Cấp 11 1/10

Tiêu chuẩn giải đấu (99/101)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
29/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→6: 550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 671Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (0/101)

9 10 11 12 13
2000/2000
2507/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2493Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
2970/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2030Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
2339/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2661Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
1910/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3090Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2628/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2372Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
2327/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2673Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
1497/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3503Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
1186/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3814Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1962/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3038Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2034/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2966Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
2969/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2031Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
2043/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2957Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
2000/2000
2616/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2384Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
2494/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2506Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
1385/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3615Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
3288/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1712Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
481/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7519Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
692/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6308Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
3525/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1475Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2057/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2943Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
659/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8141Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
2000/2000
2489/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2511Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2730/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2270Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
1058/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3942Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2512/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2488Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1410/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3590Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1308/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3692Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
129/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1671Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
416/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1384Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
252/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1548Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
472/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1328Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
230/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1570Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1800Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
244/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1956Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
343/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1457Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
236/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1564Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
192/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1608Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
41/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1759Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
119/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1681Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
441/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1359Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
118/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 882Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
400/400
299/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1501Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
359/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1441Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1700Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
49/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2151Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
232/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1968Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
314/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1486Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
377/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1423Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
505/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1295Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
262/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1538Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
517/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1283Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
442/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1358Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
442/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1358Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
223/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1577Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12
11 12
4 6 12
10 12
10 12
12
11 12
11 12
11 12
12
12
12
10 12
11 12
10 12
11 12
12
10 12
11 12
12
12
9 12
11 12
12
11 12
12
12
12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
12
10 11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
6 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord