Euge

#20UUY89C9

13

5 320

7 100

Team Sopapo ⚡

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 19
Deck check! Copy deck! số lượng: 6

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord