Euge

#20UUY89C9

13

5 910

7 100

Apex Stars! 3

Thành viên

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
10/10
5/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 15
10/10
3/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 17
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (46/99)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
3876/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1124Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
363/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6637Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
977/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 23Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
641/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1159Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
931/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
800/800
907/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
593/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1207Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
737/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1063Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
800/800
864/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
875/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
933/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
39/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
21/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
100/100
72/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
89/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
124/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
100/100
71/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
161/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~10 tuần
100/100
74/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
100/100
189/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
100/100
80/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
100/100
71/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
100/100
78/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
100/100
67/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
100/100
117/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
100/100
83/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
17/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
187/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Star points (7/99)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Skeletons 35 000
Goblins 45 000
Spear Goblins 45 000
Zap 10 000
Bats 25 000
Fire Spirits 10 000
Giant Snowball 10 000
Knight 20 000
Cannon 45 000
Skeleton Barrel 45 000
Goblin Gang 45 000
Mortar 25 000
Minion Horde 45 000
Rascals 25 000
Tombstone 25 000
Mega Minion 25 000
Dart Goblin 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 15 000
Hog Rider 35 000
Valkyrie 25 000
Battle Ram 25 000
Giant 15 000
Goblin Hut 45 000
Inferno Tower 25 000
Rocket 35 000
Elixir Collector 25 000
Three Musketeers 25 000
Barbarian Barrel 25 000
Goblin Barrel 45 000
Balloon 45 000
Miner 15 000
Graveyard 45 000
Total upgrade cost 975 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-2 -1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
11 13
11 13
13
13
13
11 13
11 12 13
13
11 13
13
11 13
13
13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
13
13
13
13
12 13
11 13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 12 13
13
11 12 13
11 13
11 13
13
13
13
11 12 13
11 12 13
13
13
11 12 13
13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
11 12 13
13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
12 13
12 13
13
13
13
13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
13
11 12 13
11 13
11 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord