horus

#20CC0QRVP

12

4 884

5 630

Deck check! Copy deck! số lượng: 13
Deck check! Copy deck! số lượng: 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord