Try Me

#RJU909G

13 147

15 / 50

I want to build a team , of some very dangerous people , who i think can do some good.

Not at war!
This clan hasn't warred yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord