KOREA

#P0VCVJ

55 772

50 / 50

Since 16.01.17 🇰🇷대한민국 성인 클랜 ⚔클전 필수. (월~화)까지 500점 이하 추방. 1300점 장로승급. 🃏카드요청 제한없음. 🏆최트6000+ 👑킹타12+

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 772
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader denis
Phạm vi chiến tích 4 120 – 5 901
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 871
Elder 20
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Good Life
#80PQ8GJQ
13 5 901
2020-10-21 03:03:10
155
51
2
7
JayDawg
#P2VG02URP
12 5 836
2020-10-21 06:05:05
116
200
3
1
Elder
왼쪽갈거야
#98P98UL2Q
13 5 801
2020-10-21 05:30:46
312
203
4 Co-leader
보여줄까
#8P09Y2RL
13 5 801
2020-10-21 05:17:01
142
240
5
2
Elder
투붕
#8QQJYLLC
13 5 785
2020-10-21 07:18:48
0
0
6 Elder
룰루
#28Q0GP298
13 5 758
2020-10-21 02:54:39
254
200
7
2
Elder
제리남편
#28C8CYVLC
13 5 750
2020-10-20 23:56:37
112
0
8 Elder
버펄로
#80JLRQLPL
13 5 685
2020-10-21 03:01:18
208
80
9
1
Elder
니이모를찾아서
#2Y0PY8VGY
13 5 672
2020-10-21 05:41:38
231
119
10
1
썹썹
#9QPQGQ8YC
13 5 668
2020-10-21 05:56:41
338
280
11
3
Elder
mustang47
#2JYJPR2CC
13 5 666
2020-10-21 05:31:30
159
220
12 너의 위력
#UP0L2LQQ
13 5 662
2020-10-21 07:39:46
145
160
13 Co-leader
good life
#200JUULLG
13 5 642
2020-10-20 08:48:14
96
80
14
7
SYDH
#2Q2JL0P82
13 5 637
2020-10-21 04:37:17
242
270
15
3
Co-leader
Artist Agit
#PYP0989
13 5 605
2020-10-21 07:14:26
464
48
16
3
Co-leader
아스라다
#L99R928G
13 5 575
2020-10-21 07:16:52
98
88
17 MINI0330
#8RVR0UUG
13 5 573
2020-10-21 04:06:43
269
280
18
2
Super cleaner
#2LJ9GR8QC
13 5 566
2020-10-21 05:06:33
92
200
19
1
아이린
#9LU92C9J
13 5 535
2020-10-21 03:25:35
55
200
20
5
Elder
maui
#JQQQ9C9
13 5 512
2020-10-21 07:31:35
194
272
21 연천스미스
#9VGGCCGR
13 5 496
2020-10-21 06:07:07
228
280
22
1
Harris Lee
#8CP89LRG9
13 5 492
2020-10-21 05:33:01
26
48
23
1
Elder
어쩌라고요
#20GR0JLL
13 5 489
2020-10-20 17:03:16
48
0
24 Elder
로운파파
#PR2PV2RJ
13 5 466
2020-10-21 07:33:21
136
280
25
1
Co-leader
memento
#JULUY9Y
13 5 399
2020-10-21 05:25:16
212
240
26
1
아이유
#GU89Q8RV
13 5 383
2020-10-20 23:15:04
20
120
27 JAI설립자
#2QGURCQP8
13 5 304
2020-10-21 05:31:29
76
200
28 Co-leader
정답은오펜
#20QYG2J8
13 5 258
2020-10-21 07:42:37
160
40
29
6
김하늘
#PUV9GL2U
13 5 241
2020-10-21 05:35:29
30
120
30 두대맞았잖아
#88RJ008CL
12 5 203
2020-10-20 21:58:19
54
160
31 프렌드얼
#2V2Y0CV9C
12 5 201
2020-10-20 04:18:07
0
0
32
3
Elder
깐따인
#PYRJ9YLP
13 5 169
2020-10-21 06:19:01
170
240
33
1
Elder
토리
#8LYRR0JV9
12 5 153
2020-10-21 06:49:40
18
120
34
1
Elder
TRAVISSCOTT
#2Q2VUYVCY
13 5 152
2020-10-21 06:52:43
250
65
35
1
Elder
fisherman
#JYJPCPL
13 5 126
2020-10-20 23:48:29
20
0
36 파르페
#2CJVRPU2
13 5 104
2020-10-21 07:34:50
100
216
37 유리학
#20LYPG20
12 5 064
2020-10-21 01:52:49
15
80
38 Elder
LILUZIVERT
#99VJYUVCU
13 5 060
2020-10-20 12:48:52
0
40
39 Elder
프라푸치노
#LUQ0RUR
13 5 034
2020-10-21 03:15:10
0
0
40
1
Elder
Jake
#RG8VP8UC
13 5 032
2020-10-21 07:36:51
60
256
41
1
탱커
#RQJP8C2
13 5 016
2020-10-20 23:19:41
102
160
42 전효성
#20YGYQ99J
11 4 955
2020-10-20 23:16:23
8
80
43 한대때렸잖아
#8QYCYYCQ0
11 4 937
2020-10-21 02:28:24
44
160
44 Elder
한민잉
#LJYQC8LG
13 4 935
2020-10-21 06:18:14
56
120
45
1
Co-leader
denis
#2U8R2YV29
13 4 732
2020-10-21 07:13:05
504
240
46
1
Co-leader
denis
#J8U2U0GL
13 4 685
2020-10-21 07:24:29
346
184
47
1
Elder
Duke-BCA
#Y2JYPYR0U
12 4 602
2020-10-21 06:37:16
36
0
48
1
Leader
denis
#RYUVL0VV
13 4 587
2020-10-21 06:48:51
450
151
49 Elder
로그
#2GPC8V0G
13 4 578
2020-10-20 22:48:35
10
0
50 Co-leader
Tim
#PQQYURL8
13 4 120
2020-10-20 09:25:09
10
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord