The Lost Empire

#JVCVC0

32 734

50 / 50

The Lost Empire ist ein clan in Clash Royale und Clash of Clans. Wir suchen nur aktive spieler , Clan ab spielerLv 10 ! Lg

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 32 734
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader LolloFerrariz
Phạm vi chiến tích 30 – 5 713
Thông tin hội
Vị trí Áo
Đóng Góp Mỗi Tuần 120
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Andre
#8L88L988
13 5 713
2020-09-29 11:09:42
40
0
2 Leader
LolloFerrariz
#9PLV8QCV
12 4 863
2020-09-29 13:55:36
50
10
3 Co-leader
BrAnDy
#8YUCQGQG
12 4 820
2020-09-28 21:31:12
0
0
4 anuraj KR
#89V0CJGQ
11 4 270
2020-08-06 09:01:48
0
0
5 Co-leader
allexxaa
#JQPJLV09
12 4 032
2020-09-11 04:13:38
0
0
6 Nismo
#LLJRVQ8PC
7 4 028
2020-07-06 20:08:51
0
0
7 Devan Babu
#JJ0QVLPC
12 4 003
2020-07-01 11:19:56
0
0
8 Patzi1912
#PVJGLUYP2
8 4 001
2020-03-19 15:05:28
0
0
9 nightknight
#L0QRJVVJG
8 4 001
2019-11-21 19:33:05
0
0
10 哈哈哈哈哈你打不过我吧
#P0PYPPL29
10 4 001
2019-11-22 11:31:35
0
0
11 Luca_Nummer1
#PCQ2LVU8C
10 4 001
2020-05-19 09:57:31
0
0
12 Co-leader
Andi
#P2U8YPCL0
10 4 001
2019-03-26 14:34:53
0
0
13 Đấu trường 12 not yours
#LRGUQCURC
9 3 930
2020-09-29 19:43:54
0
10
14 Đấu trường 12 BIGD253008
#LQLUVPLYG
9 3 608
2020-09-29 19:58:00
10
50
15 Đấu trường 11 Timo x
#G208UPU2Q
8 3 419
2020-09-27 14:14:19
0
10
16 Đấu trường 9 Co-leader
LolloFerrari
#8J2UULV0
9 2 882
2020-01-21 16:49:43
0
0
17 Đấu trường 9 Laurin
#LGVJQUR8G
8 2 769
2020-09-29 08:40:47
0
0
18 Đấu trường 9 adri
#8CL9QCRLL
9 2 609
2020-07-17 12:15:23
0
0
19 Đấu trường 8 clasher._.2.0
#L9CGPUQUQ
8 2 343
2020-08-11 06:16:50
0
0
20 Đấu trường 8 Co-leader
LolloFerrari
#2PCP0JQY8
9 2 314
2017-08-18 15:26:05
0
0
21 Đấu trường 7 Co-leader
Bumbelbee
#2YQR08VCC
8 2 277
2018-12-02 21:04:26
0
0
22 Đấu trường 7 Co-leader
AleeXaa2
#9QLY2CCY2
9 2 218
2019-01-27 15:05:32
0
0
23 Đấu trường 7 Co-leader
LolloFerrariz
#2GRPQCLL2
8 2 171
2018-12-05 05:02:12
0
0
24 Đấu trường 7 noah
#QVGG2GUUL
7 2 016
2020-09-02 08:38:54
0
0
25 Đấu trường 6 Co-leader
AusbildnerSigi
#2YVLCVQV9
7 1 957
2018-12-02 22:54:50
0
0
26 Đấu trường 6 Co-leader
LucaDerMagier
#8QJ2L0Y89
7 1 937
2018-12-02 22:55:27
0
0
27 Đấu trường 5 Sara
#QCJ2GCQGJ
7 1 526
2020-09-29 19:20:03
0
0
28 Đấu trường 5 eliaswagner
#LJP2UCRCR
6 1 439
2020-07-20 19:15:25
0
0
29 Đấu trường 4 Luca
#YQJV2QQYR
5 1 209
2019-08-03 17:22:37
0
0
30 Đấu trường 4 bennl
#YRCQGP9
7 1 152
2020-09-04 15:00:48
0
0
31
5
Đấu trường 4 Xozu
#G8LCYVU9Y
6 1 107
2020-09-29 19:34:05
20
40
32
1
Đấu trường 4 emil
#LLQUVVPRC
7 1 074
2020-07-14 17:03:11
0
0
33
1
Đấu trường 3 Co-leader
Dr.NoLooooose
#2C88YYPG8
5 1 042
2017-05-04 17:39:06
0
0
34
1
Đấu trường 3 abdullah
#92CJLL2UQ
4 853
2020-07-29 08:38:58
0
0
35
1
Đấu trường 3 tobify
#QLU0VU88U
6 774
2020-09-03 13:16:08
0
0
36
1
Đấu trường 3 Mohammed99
#LYRJGCRYL
5 726
2020-09-01 19:52:23
0
0
37 Đấu trường 2 davidius
#QRP0J20YG
5 489
2020-08-04 06:43:54
0
0
38 Đấu trường 2 GLP
#QLCVPPJP2
5 437
2020-07-12 21:24:24
0
0
39 Đấu trường 2 Kernreitna
#LJPJCCJ28
4 388
2020-08-07 20:43:49
0
0
40 Đấu trường 2 aragon
#LJV88GP2R
4 369
2020-09-21 16:01:27
0
0
41 Đấu trường 2 FlareBattle
#G8000PVLG
3 343
2020-07-14 11:52:25
0
0
42 Đấu trường 2 Leon
#Q9CL8PGGV
5 332
2020-09-02 11:17:26
0
0
43 Đấu trường 1 SSSniperZ
#LRVY8QL9L
4 209
2020-07-28 13:28:55
0
0
44 Đấu trường 1 Fortnite
#LRQUG9VUU
4 146
2020-07-20 14:36:13
0
0
45 Đấu trường 1 Gabriel 700
#LJC090CUU
4 143
2020-09-17 14:28:53
0
0
46 Đấu trường 1 maxi
#QQ8JJ9RUU
3 140
2020-09-13 08:37:12
0
0
47 Đấu trường 1 azne5252
#YRLPPVQU8
2 87
2020-07-26 13:32:06
0
0
48 Đấu trường 1 sweater_brolol
#LGC9PJG2P
3 86
2020-07-17 13:54:40
0
0
49 Đấu trường 1 HTC
#QQVLCGQYU
1 58
2020-07-27 15:42:44
0
0
50 Đấu trường 1 Nico
#LRV2YRL29
2 30
2020-07-13 15:01:27
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord