17SHOTSMOKE28

#9RPQG2U

29 235

26 / 50

50% YING 50% YANG

Not at war!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord