CMC Whirlwind

#9L2UC9Y9

56 144

49 / 50

🇸🇬Welcome to Chan Mali Chan 🎮discord.gg/qVnPsjH 🌐royalepros.com/join 🐦@TeamCMCGG 📱Telegram @TeamCMC 🛡King Tower Level 11

Collecting cards! Ends: 2020-04-03 07:50:11
Trận đấu 34 + 29
Participation 25 / 49
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Nimby84 1 / 3 280
Howard 1 / 3 297
JMneo 1 / 3 297
<c3>SOUL<c/> 1 / 3 297
Nightshadow 1 / 3 560
Winner 1 + 1 / 3 892
Ice Golem 2 / 3 1190
Renaisan 3 / 3 840
Des,lo,marc 3 / 3 891
火焰之王 3 / 3 891
da wei ninja 1 + 2 / 3 1120
EFYT 1 + 2 / 3 1120
Nick 1 + 2 / 3 1189
Scalloby 1 + 2 / 3 1189
不帶走一片雲彩 1 + 2 / 3 1189
JokerC 2 + 1 / 3 1487
Kent 2 + 1 / 3 1487
DU30 2 + 1 / 3 1487
sad025 2 + 1 / 3 1487
pïикуや 2 + 1 / 3 1487
Glaze 3 / 3 1785
锦衣卫 3 / 3 1785
敢死队 3 / 3 1785
lay-z 3 / 3 1785
大内高手 3 / 3 1785

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord