Team Legends™

#8YG2CCJP

63 367

48 / 50

.: Donde nacen las leyendas :.: Récord de copas +6600 :.: +150 WW 🏅:.: Clan Top 20 México :.: Grupo de WhatsApp :.

Collecting cards! Ends: 2020-05-28 23:54:10

Data for the last 10 wars

2020-05-27 23:07:33 +77
29 participants War Collection
eVilated 0/1 495 1/3
AlbertoFx 1/1 495 1/3
XxÀNGƏLxX 2/2 1980 2/3
sergiomx7 1/1 990 2/3
XDrisckoX2 0/1 495 1/3
Manuel 1/1 467 1/3
Ronaldo? ' 1/2 467 1/3
2020-05-25 21:40:23 +121
30 participants War Collection
Nova | Richard Missed! 934 2/3
Ronaldo? ' 1/1 467 1/3
XxÀNGƏLxX 1/1 1485 2/3
InF l RadiousOG 1/1 467 1/3
Pch 1/1 467 1/3
⚔Indomable⚔ 1/1 1485 2/3
ALChero 0/1 1980 2/3
2020-05-23 21:32:14 +73
32 participants War Collection
Blue Yesh Missed! 467 1/3
fire fire tata 1/1 990 1/3
sergiomx7 1/1 1402 2/3
Manuel 1/1 934 2/3
Ronaldo? ' 1/1 467 1/3
eVilated 1/1 495 1/3
2020-05-21 20:58:46 +72
33 participants War Collection
InF l RadiousOG 1/1 467 1/3
Diego I. 1/1 990 1/3
l Spy White l 1/1 467 1/3
ALChero 1/1 1980 2/3
eVilated 0/1 1402 2/3
XxÀNGƏLxX 1/1 1980 2/3
Brandonalexisf Missed! 1869
Kribo43 Missed! 2805
Ronaldo? ' 0/1 467 1/3
2020-05-19 20:55:28 +126
31 participants War Collection
⚔Indomable⚔ 1/1 935 1/3
ALChero 1/1 495 1/3
Ronaldo? ' 1/1 935 1/3
2020-05-17 20:51:28 +127
31 participants War Collection
Blue Yesh Missed! 2805
eVilated 1/1 467 1/3
Carlosmau Missed! 1980
XxÀNGƏLxX 1/1 990 1/3
Brandonalexisf 1/1 467 1/3
redrbrt 1/1 934 2/3
Kribo43 Missed! 2805
Ronaldo? ' 1/1 935 1/3
2020-05-15 19:41:48 +133
34 participants War Collection
Kevin(SG) 1/1 467 1/3
★Surgeon Emi★ 1/1 1485 2/3
sergiomx7 1/1 934 2/3
Manuel 0/1 1870 2/3
Ronaldo? ' 1/1 935 1/3
2020-05-13 19:26:46 -2
35 participants War Collection
InF l RadiousOG Missed! 1980
Thor Missed! 1401
⚔Indomable⚔ 0/1 934 2/3
Carlos:v Missed! 2337
Ronaldo? ' 1/1 467 1/3
Carlosmau 1/1 1485 2/3
2020-05-11 19:20:07 +128
37 participants War Collection
l Spy White l Missed! 1869
Huguito♈ Missed! 2970
fire fire tata 1/1 467 1/3
sergiomx7 Missed! 1869
Ronaldo? ' 0/1 467 1/3
2020-05-09 19:18:26 +132
37 participants War Collection
l Spy White l 0/1 1870 2/3
⚔Indomable⚔ 0/1 1402 2/3
eVilated 1/1 935 1/3
fire fire tata 1/1 1402 2/3
Ronaldo? ' 1/1 467 1/3
Naughty War Collection
eVilated
2020-05-27 0/1 495 1/3
2020-05-23 1/1 495 1/3
2020-05-21 0/1 1402 2/3
2020-05-17 1/1 467 1/3
2020-05-09 1/1 935 1/3
AlbertoFx
2020-05-27 1/1 495 1/3
XxÀNGƏLxX
2020-05-27 2/2 1980 2/3
2020-05-25 1/1 1485 2/3
2020-05-21 1/1 1980 2/3
2020-05-17 1/1 990 1/3
sergiomx7
2020-05-27 1/1 990 2/3
2020-05-23 1/1 1402 2/3
2020-05-15 1/1 934 2/3
2020-05-11 Missed! 1869
XDrisckoX2
2020-05-27 0/1 495 1/3
Manuel
2020-05-27 1/1 467 1/3
2020-05-23 1/1 934 2/3
2020-05-15 0/1 1870 2/3
10× Ronaldo? '
2020-05-27 1/2 467 1/3
2020-05-25 1/1 467 1/3
2020-05-23 1/1 467 1/3
2020-05-21 0/1 467 1/3
2020-05-19 1/1 935 1/3
2020-05-17 1/1 935 1/3
2020-05-15 1/1 935 1/3
2020-05-13 1/1 467 1/3
2020-05-11 0/1 467 1/3
2020-05-09 1/1 467 1/3
Nova | Richard
2020-05-25 Missed! 934 2/3
InF l RadiousOG
2020-05-25 1/1 467 1/3
2020-05-21 1/1 467 1/3
2020-05-13 Missed! 1980
Pch
2020-05-25 1/1 467 1/3
⚔Indomable⚔
2020-05-25 1/1 1485 2/3
2020-05-19 1/1 935 1/3
2020-05-13 0/1 934 2/3
2020-05-09 0/1 1402 2/3
ALChero
2020-05-25 0/1 1980 2/3
2020-05-21 1/1 1980 2/3
2020-05-19 1/1 495 1/3
Blue Yesh
2020-05-23 Missed! 467 1/3
2020-05-17 Missed! 2805
fire fire tata
2020-05-23 1/1 990 1/3
2020-05-11 1/1 467 1/3
2020-05-09 1/1 1402 2/3
Diego I.
2020-05-21 1/1 990 1/3
l Spy White l
2020-05-21 1/1 467 1/3
2020-05-11 Missed! 1869
2020-05-09 0/1 1870 2/3
Brandonalexisf
2020-05-21 Missed! 1869
2020-05-17 1/1 467 1/3
Kribo43
2020-05-21 Missed! 2805
2020-05-17 Missed! 2805
Carlosmau
2020-05-17 Missed! 1980
2020-05-13 1/1 1485 2/3
redrbrt
2020-05-17 1/1 934 2/3
Kevin(SG)
2020-05-15 1/1 467 1/3
★Surgeon Emi★
2020-05-15 1/1 1485 2/3
Thor
2020-05-13 Missed! 1401
Carlos:v
2020-05-13 Missed! 2337
Huguito♈
2020-05-11 Missed! 2970

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord