ابطال تونس

#8VPR982Q

50 054

50 / 50

clan active 100% ness kol tal3b wa tchrek fi guerre .. tra9ya bel activation .. ness kol marhbe bikom ♥️🔥♥️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 054
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader khalil
Phạm vi chiến tích 4 405 – 5 306
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 752
Elder 14
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
D.Ghassen
#28JGYUL8U
12 5 306
2020-09-17 21:13:09
10
280
2
2
Co-leader
ahmedtounisi
#92UCLGPUJ
13 5 276
2020-09-17 23:05:37
38
80
3
1
Co-leader
mohamed dhiaa
#LRQUPY9G
13 5 253
2020-09-17 21:55:51
332
360
4
1
Co-leader
ngata3halek
#2V80QQPRC
12 5 231
2020-09-17 21:40:04
214
160
5 Co-leader
"امان الله"WSL"
#90J0LQV9Q
13 5 145
2020-09-18 04:50:25
28
40
6
1
Leader
khalil
#9R0YJRLJG
12 5 140
2020-09-18 06:13:27
1035
432
7
1
Co-leader
bilel
#Y9CURYRLL
12 5 128
2020-09-18 01:09:38
679
440
8
1
Co-leader
محمد
#9JCJL9JL9
12 5 114
2020-09-17 22:33:23
300
360
9
3
Elder
skon yassine
#CQP0CQ2L
13 5 088
2020-09-18 07:16:40
226
270
10
2
Co-leader
migooL
#PY9UG9URC
13 5 065
2020-09-18 03:52:25
562
340
11
1
Elder
ichrak g'ta
#898VVQY0C
12 5 050
2020-09-17 23:26:23
242
160
12
3
ツمحمد علي
#Y092RGRPC
11 5 026
2020-09-17 14:52:18
29
120
13
2
Elder
abdelkader
#90ULL8R9U
12 4 994
2020-09-17 21:32:11
127
120
14
3
Elder
rambo
#2L8VLU8UL
13 4 944
2020-09-17 18:53:16
74
50
15
2
Elder
rivaldo
#8RCR08YVP
11 4 942
2020-09-17 21:47:41
227
240
16
1
Co-leader
⚡M.A.H.D.I⚡
#2GG8PLJ9P
11 4 930
2020-09-18 06:33:51
69
430
17
5
Elder
mohamed dhiaa
#9YPL99P
11 4 929
2020-09-17 21:31:20
172
160
18
4
Elder
mootez
#9CPC0YG8V
11 4 900
2020-09-17 21:18:42
188
240
19
3
Elder
nésym
#890QJ2CVQ
11 4 848
2020-09-17 22:39:52
910
400
20
1
Elder
loujayn
#2JJRR2GP8
12 4 847
2020-09-17 19:53:48
48
40
21
3
Co-leader
taboubi(*-*)
#LRJQVCLVL
10 4 836
2020-09-18 06:20:48
229
320
22
3
دعبس
#YV0UCQ8VC
10 4 824
2020-09-17 22:12:47
176
240
23
2
capoo
#90C9RVUJP
10 4 815
2020-09-18 05:46:45
26
220
24
1
Co-leader
simou
#L8Q822UC2
10 4 801
2020-09-17 13:31:00
58
80
25
4
rasta capo
#8C22G2YQU
11 4 799
2020-09-17 14:35:50
72
80
26 zdig
#9CU9RU9QL
10 4 796
2020-09-17 23:07:22
84
0
27
7
habib
#LCV80RJGG
9 4 789
2020-09-17 17:43:39
78
80
28
3
piti migol
#L2CQU8VJL
11 4 785
2020-09-18 03:57:51
239
260
29
2
kalil
#Y0R2JU8PV
11 4 785
2020-09-18 07:16:08
360
220
30
2
CR7 CHAMPIONS12
#2U2JPY2RL
12 4 773
2020-09-17 18:44:14
146
0
31
7
Elder
zakaria
#QG8C09Y2C
10 4 768
2020-09-17 20:43:42
70
80
32
2
Co-leader
●○°stiphan°○●
#Q9RV2LVVL
11 4 762
2020-09-18 00:59:03
20
320
33
1
bahij
#L0GJVGPVY
10 4 752
2020-09-17 18:16:22
57
160
34
2
─═हई╬AʇA╬ईह═─
#LJ2L8RLG9
10 4 737
2020-09-18 07:36:41
107
50
35 Co-leader
mirula16
#PJJVLLVJ8
11 4 727
2020-09-18 07:38:57
46
16
36
5
Elder
®✓malek king®✓
#8VVUJ0JJY
11 4 726
2020-09-17 22:17:55
150
280
37
4
Elder
•°_màRWén_°•
#QY9QJP90L
10 4 719
2020-09-17 23:45:39
388
200
38
4
كارثة
#LVGLLRQ9J
10 4 699
2020-09-17 11:34:35
49
200
39
4
Cyborg42
#LU8U0UGL9
9 4 677
2020-09-17 08:05:43
172
200
40
3
m??? :-)
#LPLCGP0RV
10 4 663
2020-09-17 18:23:43
114
80
41
3
TURKI
#8ULGV9L08
10 4 643
2020-09-18 06:28:49
0
80
42
3
malek
#88LY0LGVC
10 4 636
2020-09-17 20:59:07
138
200
43
3
Elder
Itachi [B2H]
#Q889JV8JP
9 4 594
2020-09-17 19:57:47
154
160
44
2
الشيخ
#QUJJVG2CP
9 4 593
2020-09-16 15:52:10
10
0
45
2
Bz. yassin
#YG0LJJQC0
9 4 586
2020-09-16 18:32:55
8
40
46 Elder
SAJED
#QGUPPQGYL
9 4 554
2020-09-18 07:46:49
18
184
47
3
محمد#أبومصطفى#
#2L2VJL0CL
10 4 553
2020-09-15 15:13:33
117
160
48 saif
#QJ89RVLRG
9 4 529
2020-09-18 02:31:15
156
200
49
4
المعتصم
#LYP8G0JCQ
9 4 471
2020-09-17 18:57:54
448
200
50
1
Co-leader
GLADIATOR
#Q0QUV8C92
9 4 405
2020-09-17 22:27:11
102
320

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord