FR TEAM LL

#2YLCQRG9

52 236

46 / 50

BIENVENUE//OBJECTIF TOP🔝50//RESPECT OR OUT // GDC OBLIGATOIRE// RECORD 6000🏆 // 🚫🔞🚫 clan:2// Discord.gg/Ux379pR🤘🤘🤘

Collecting cards! Ends: 2020-08-12 11:14:19
Trận đấu 10 + 18
Participation 12 / 46
Người chơi Trận đấu Cards Collected
y3rs1 1 / 3 440
Matheo 1 / 3 467
78THY33 1 / 3 935
Bilroute 1 / 3 935
este 3 / 3 1401
ralide_yumy 3 / 3 1401
guentch 3 / 3 1401
Turkish 1 + 2 / 3 1760
madcrafter 1 + 2 / 3 1869
didier 2 + 1 / 3 2337
Bono 2 + 1 / 3 2337
lordAzathoth 2 + 1 / 3 2337

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord