Deluxe family

#2RR09VQ8

47 551

43 / 50

clan familiar➡️canteras 2/3➡️wassup➡️expulsion vas a cantera➡️bajan 2 x cada 15d➡️ataque guerra obligatorioy 3 recolecciones tam

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 551
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader nando I DELUXE
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 147
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 081
Elder 27
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
jCarletto_11
#QC8Y99L2
13 5 147
2020-08-03 16:37:19
76
80
2
1
Elder
Antonio Nieto 4
#LY9GRP8P
13 5 121
2020-08-03 17:22:31
231
80
3
9
Elder
santidel
#20RYQ0V89
13 5 048
2020-08-03 09:43:58
66
40
4
1
Co-leader
Hugo I Deluxe♉
#92LGQLYG2
13 5 044
2020-08-03 14:59:17
10
40
5
4
Xarly
#99RV0G2R
13 5 006
2020-08-03 11:56:40
38
80
6
2
Elder
hugo
#9GQ82CU
13 5 005
2020-08-03 17:24:01
28
80
7 Leader
nando I DELUXE
#82LCJ82U
13 5 002
2020-08-03 14:41:22
68
80
8
2
Elder
KBSA
#U89RVLRV
13 4 983
2020-08-03 13:25:50
30
80
9
1
Elder
chanquete
#9PYLGV20
13 4 980
2020-08-03 17:20:29
10
80
10
13
Elder
Quique587
#VCC8QCCP
13 4 939
2020-08-03 16:00:31
136
80
11
5
Elder
Ruffvan
#8QL9L8YVQ
13 4 898
2020-08-03 16:05:20
252
80
12
2
Elder
pacolo77
#2V99Q2V9Q
13 4 890
2020-08-03 17:09:44
106
80
13
5
Co-leader
seňor carl.4
#88U89UQ88
13 4 888
2020-08-03 17:17:48
166
80
14
1
Elder
Dani The Dog
#8V9UGCYL
13 4 886
2020-08-03 15:40:42
50
104
15
9
Elder
Lopo22
#PRQQ8C82R
12 4 880
2020-08-03 17:17:49
10
80
16
5
Elder
pasku Akenaton
#PQGJUV8Q
13 4 878
2020-08-03 13:32:06
10
40
17
4
Elder
pino23
#8G0LPUCJ
13 4 865
2020-08-03 16:51:45
0
0
18
1
Co-leader
CUERVO | DELUXE
#JR0UCG92
13 4 858
2020-08-03 11:33:39
92
40
19
1
Elder
litosmaister
#88U2G8U0U
13 4 849
2020-08-03 16:52:55
74
80
20
8
Elder
Nolin007
#2CP8QLCV
13 4 843
2020-08-03 17:12:17
134
80
21
1
Elder
jym
#2VVQVQPLJ
13 4 839
2020-08-03 14:27:28
92
70
22
8
papi
#2V20U9UL0
13 4 824
2020-08-03 17:07:48
26
40
23
4
Elder
Arrobartevoy
#U8LYVL8G
13 4 781
2020-08-03 17:01:01
22
40
24
1
Elder
Pepiscamper
#9L08R0
13 4 770
2020-08-03 12:22:50
48
80
25
7
Elder
Siege
#Y0R9L9CPR
12 4 757
2020-08-03 17:25:03
114
100
26
5
Elder
Morante
#2L20RC0YY
12 4 716
2020-08-03 14:32:38
16
40
27
2
Elder
ana
#QQ29G0
13 4 714
2020-08-03 15:22:17
34
87
28
5
Elder
Surraposo
#8RVPP0PRC
13 4 708
2020-08-03 16:46:26
0
80
29
2
Ruben
#2YVYQC8Q
12 4 701
2020-08-03 16:53:28
6
0
30
4
naiyai
#P9RYRPYCG
11 4 695
2020-08-03 12:05:42
42
40
31
5
miri
#RQPLRC0C
13 4 644
2020-08-03 10:25:35
0
0
32
6
ᎯℕᏆℋᎾℕᎽℐᎫℂ
#9CVCP29GY
12 4 612
2020-08-03 11:14:39
0
40
33
6
Elder
PilotO
#9UYCCYUUG
12 4 574
2020-08-03 14:30:40
38
80
34
1
Elder
kuiju
#G8CL8P0L
13 4 001
2020-08-03 07:12:49
0
0
35
5
Elder
ScratFault♧
#9VRGUCL0L
12 4 001
2020-08-01 20:47:15
0
0
36
6
NexxusS
#8JGR28VP
12 4 001
2020-08-03 03:35:39
0
0
37 Baki
#8R2VP2GG
13 4 001
2020-08-03 07:50:07
16
0
38
17
pijorron
#PCYGCRCC
13 4 001
2020-08-03 00:43:49
40
0
39
3
vid
#G8L9RPCP
11 4 001
2020-08-03 02:26:05
0
0
40
1
kaiju
#9U2YUY2LQ
12 4 001
2020-08-02 17:52:35
0
0
41
2
Elder
*-*
#8L9GULU82
13 4 001
2020-08-02 17:08:54
0
0
42
37
Elder
Sergio
#Q2V9LUL8
13 4 001
2020-08-02 20:13:23
0
0
43
17
ivaan
#YYPCPYRG
12 4 001
2020-08-02 16:37:57
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord