شيوخ تونس

#2GYP89

47 401

49 / 50

شيوخ تونس رغم الداء والأعداء والطحَانة!. 4000+ illi me yal3ebch fil guerre sera exclu

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 401
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader شيخ روحو
Phạm vi chiến tích 3 678 – 5 131
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 134
Elder 6
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
شيخ روحو
#2Q889J2U
13 5 131
2020-07-13 00:38:15
42
24
2 Co-leader
saber
#8LGJRVRU
13 5 084
2020-07-12 22:17:07
0
20
3 Metalika
#8L29CQRCQ
12 5 084
2020-07-12 22:31:49
0
0
4 Co-leader
lotfi.barguelil
#8PJJ8GLYY
13 5 007
2020-07-12 23:48:33
0
0
5 Elder
bombom
#2JJJGQUY
13 4 990
2020-07-12 22:38:20
0
24
6
2
ghozzi
#PPV0290JQ
11 4 920
2020-07-13 00:49:11
0
0
7
1
zazou
#QP9GRP
11 4 905
2020-07-12 11:08:38
0
0
8
1
saksak7
#YPYYUURYR
11 4 866
2020-07-12 17:11:28
0
0
9
2
Elder
Baro.O
#9YLLG8C
10 4 828
2020-07-13 01:33:18
0
40
10
8
sedki
#8G9J0QRCC
11 4 816
2020-07-12 18:38:13
0
0
11
4
achraf007
#9G09JUG8L
11 4 787
2020-07-12 11:26:22
0
0
12 raid trabelsi
#9Q2GPQ2Y2
11 4 767
2020-07-12 17:45:53
0
0
13 Elder
Neu
#89QLJQ28C
12 4 741
2020-07-11 18:00:33
0
0
14 soufa
#Q9P9VUVUR
10 4 702
2020-07-12 22:28:27
0
20
15 momo
#RULPLQR
13 4 687
2020-07-12 19:32:48
0
0
16
1
frouja
#9J8GUGG0Y
12 4 656
2020-07-12 18:32:39
0
0
17
7
ademsahraoui
#9RUVGYGR
10 4 632
2020-07-12 10:23:41
0
0
18
2
the killer
#PL98GQCC
12 4 630
2020-07-13 03:09:41
24
0
19
1
yom
#QQGJUQG0U
9 4 619
2020-07-11 19:25:31
0
0
20
1
l'ours blanc
#Y0PYL2Q9C
10 4 616
2020-07-11 13:02:15
0
0
21
1
GhaziXX
#2J8Q2G28
12 4 612
2020-07-06 12:23:34
0
0
22
3
AhMéD
#PUC9P0RJ9
10 4 594
2020-07-12 16:35:19
0
0
23 trump
#88JULGLLQ
10 4 589
2020-07-10 14:06:03
0
0
24 css
#QRC8V900
11 4 581
2020-07-13 04:32:57
0
0
25 boukari
#Y0RLPG0CJ
10 4 554
2020-07-13 03:51:56
16
0
26
11
زمقتال
#PRLQ98UP0
10 4 549
2020-07-12 19:03:07
0
6
27
1
oussema
#VGRGGUYU
11 4 545
2020-07-08 18:36:09
0
0
28 mino
#PP0L2LULV
10 4 493
2020-07-12 17:27:47
0
0
29
1
The Punisher
#8UJUY8RGJ
11 4 452
2020-07-12 18:25:11
0
0
30
3
ILYES J.
#L0VJ0R0CC
10 4 436
2020-07-10 17:54:34
0
0
31
2
NAdhïř
#99PGQGJVR
10 4 427
2020-07-12 08:38:21
0
0
32
1
52HZ
#LR9JQUP2L
9 4 368
2020-07-09 04:10:25
0
0
33 hammacity ball
#PP0JVRLRG
8 4 367
2020-07-12 18:17:09
0
0
34
2
Yasuo
#LJY8PV2VR
9 4 360
2020-07-11 21:48:57
0
0
35
1
Gaston ElBacha
#2QPLG2LRV
11 4 346
2020-07-13 01:02:09
34
0
36
1
1AHQEMD
#Q28VY2L9U
9 4 337
2020-07-11 20:09:15
0
0
37 bacem ch
#LQLUP02JJ
9 4 325
2020-07-12 20:23:32
0
0
38
2
Elder
Instyle777
#8R9L2LPPC
11 4 319
2020-07-12 15:23:05
0
0
39
1
Elder
NM
#8R2QRVGP2
12 4 282
2020-07-05 18:50:00
0
0
40
1
⚡ULTRA⚡
#890RU2YG8
12 4 265
2020-07-02 18:42:43
0
0
41
1
TSUNAMI 〰️
#9C8LRRGUV
11 4 248
2020-07-05 09:19:19
0
0
42
1
Co-leader
The Doctor
#GC0G99L8
13 4 198
2020-06-17 09:17:03
0
0
43
1
Elder
bellagha
#9YGGQG0QU
10 4 192
2020-06-30 12:34:43
0
0
44
1
BERBA
#PVJULY802
9 4 190
2020-07-11 14:55:36
0
0
45
1
❤ MONTA ❤
#8GYUL9PV
13 4 183
2020-06-13 10:12:48
0
0
46
1
Marouene 2
#YC8LR8U8
10 4 175
2020-07-03 16:48:04
0
0
47
1
yahaya
#YUUY20GRC
10 4 088
2020-06-28 19:55:59
0
0
48
1
ghayth kroumi
#Q28JLQ9CV
8 4 007
2020-07-12 23:54:21
0
0
49
1
Đấu trường 12 go
#PV2YU00L8
7 3 678
2020-07-12 23:53:16
18
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord