Giant Loon Mirror Bait Freeze Bộ bài 2v2

Bộ bài 1 3.6


Kiểm tra Chỉnh sửa Chơi! War!

Bộ bài 2 3.1


Kiểm tra Chỉnh sửa Chơi! War!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord