Ramp Up

Ramp Up

Like a triple elixir mode. But it takes time to ... ramp up.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord