Bộ bài 20 trận thắng!

Thời gian để có được 20 trên hồ sơ của bạn! Nhưng đừng đập vỡ điện thoại, làm ơn.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord