Bộ bài OP của tôi 3.4

Ice Spirit Spear Goblins Dart Goblin Fireball
Valkyrie Battle Ram The Log Lava Hound

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord