Bộ bài OP của tôi 4.3

Spear Goblins Bats Fire Spirits Mortar
Barbarians Elite Barbarians Royal Recruits Giant Skeleton

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord