Bộ bài OP của tôi 3.9

Spear Goblins Zap Skeleton Barrel Hunter
Witch Ice Wizard Ram Rider Lava Hound

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord