Bộ bài OP của tôi 3.8

Spear Goblins Zap Fire Spirits Minion Horde
Giant Goblin Hut Goblin Barrel Goblin Giant

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord