GobGiant Sparky Firecracker 3.5 Firecracker decks Meta Mới!

Earthquake Firecracker Goblin Giant Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Night Witch Skeletons Sparky

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord