NW EG Healer splashdown 4.1 Meta Mới!

Baby Dragon Battle Healer Elixir Golem Ice Wizard
Lightning Night Witch Sparky Tornado

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord