Golem Healer Beatdown 4.5 Meta Mới!

Arrows Baby Dragon Battle Healer Golem
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Night Witch

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord